Zamówienie ma być realizowane od 10 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie wyłącznie ceną.

Szczegółowe warunki zamówienia można ponadto otrzymać po złożeniu wniosku faksem na nr 552 672 820 lub drogą elektroniczną e-mail: zk_sztum@sw.gov.pl, osobiście u zamawiającego lub pocztą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert.

Oferta sporządzona na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami powinna być doręczona do 5 stycznia 2022 r. do godz. 9.00 do sekretariatu Zakładu Karnego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum w zaklejonej i opisanej kopercie.

Otwarcie ofert nastąpi w budynku ochrony Zakładu Karnego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 14, 5 stycznia 2022 r. o godz. 10.15.

Zakład Karny w Sztumie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Wzór umowy 

Wzór oferty