• Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poszukuje podmiotu realizującego prace protetyczne
  • Oferta współpracy opiewa na trzy lata
  • Jest wymóg, aby 20 proc. prac realizowanych było w tempie ekspresowym  

Wymagany zakres prac protetyka 

Pracownia zobowiązuje się do wykonania pracy w ciągu pięciu dni roboczych
pracę podzieloną na etapy:
- wzornik zwarciowy,
- łyżka indywidualna,
- ustawienie zębów w próbnej protezie,
- wykończenie protez
- odlanie metalu pod protezę szkieletową, wkład koronowo - korzeniowy.

Niedopełnienie warunków wiąże się z karą polegającą na braku zapłaty za konkretny etap.

Ekspresowy termin prac: pracownia wykona robotę w terminie ekspresowym (nie przekraczającym 20 proc. ogółu prac, gdzie następny etap pracy byłby skrócony do 1/3 - 1/4 czasu potrzebnego na wykonanie pracy) - dotyczy to z reguły pacjentów zagranicznych.

Umowy zostaną zawarte na trzy lata.

Warunki przystąpienia do konkursu  

Do konkursu mogą przystąpić oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

  • są podmiotami wymienionymi w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • posiadają uprawnienia do udzielania świadczeń medycznych w  zakresie protetyki.

Termin składania ofert upływa 15 czerwca 2022 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert 15 czerwca 2022 r. o godz. 10.15 w pok. 405D Szpitala, w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie szpitala - pok. 216 -  kancelarii szpitala (parter, budynek A-3) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Konkurs ofert – prace protetyczne. Nie otwierać przed godz. 10.15 15 czerwca 2022 r.”

Kontakt: Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, mgr Dorota Bonowicz - Kwiatkowska tel. (42) 675-75-88.

Szczegółowe warunki przystąpienia do konkursu

Zainteresowani udziałem w konkursie mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu na stronie internetowej szpitala: www.csk.umed.pl.

„Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac protetycznych na potrzeby: Instytutu Stomatologii CSK ul. Pomorska 251, filii w Bełchatowie, filii w Skierniewicach”.