Kontrakt na świadczenie usług stomatologicznych ma być podpisany w związku z projektem „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wymagane dokumenty należy składać do 24 września 2021 r. do godz. 14:00:
- za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłając aplikację na adres Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Czarnia 41, 07-430 Czarnia;
- wrzucając aplikację do skrzynki podawczej znajdującej się w Urzędzie Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-430 Czarnia;
- pocztą elektroniczną na adres: sgruszewska@cusczarnia.pl z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na stanowisko stomatologa”.

Grupą docelową, która może skorzystać z usługi stomatologa to dzieci z terenu gminy Czarnia. Zamawiający zastrzega, iż usługa świadczona będzie na terenie gminy Czarnia lub na terenie gminy sąsiedniej bądź innej oddalonej nie więcej niż ok. 40 km od gminy Czarnia, przy czym specjalista ma zapewnić lokal i sprzęt do należytego wykonania usługi.

Przewidywana liczba wizyt świadczonych w miesiącu: 20.

Forma zatrudnienia: Umowa o współpracy lub umowa cywilno-prawna zawarta od dnia podpisania umowy do 31 maja 2023 r.

Zakres zadań:
1) Badania profilaktyczne próchnicy oraz przeglądy stomatologiczne jamy ustnej dzieci;
2) Stomatologia zachowawcza u dzieci;
3) W razie konieczności - kierowanie dzieci do specjalistów chorób jamy ustnej, wad szczękowych i in.
4) Prowadzenie poradnictwa, edukacji zdrowotnej i promocja zdrowia jamy ustnej dla dzieci;
5) Przekazywanie rodzicom na bieżąco informacji o stanie zdrowia jamy ustnej dzieci;
6) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu dotyczącą usługi stomatologa (przekazanej przez zamawiającego).

Wymagania:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu na stanowisku stomatologa
2) Minimum dwa lata doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie
3) Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy
4) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
5) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
6) Nieposzlakowana opinia
7) Obywatelstwo polskie

Wymagania dodatkowe:
1) Umiejętność pracy w zespole
2) Samodzielność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
3) Komunikatywność, umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktów

Wymagane dokumenty:
1) CV
2) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły).
3) Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy.
4) Kserokopia innych dodatkowych dokumentów/certyfikatów poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
5) Kwestionariusz osobowy
6) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
7) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
8) Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia
9) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wycena oferty
Cena brutto 40 pkt
Doświadczenie/kwalifikacje 60 pkt

Kontakt: Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia Długie 13 07-431 Czarnia, tel.: 29 77 27 084

Zapytanie ofertowe