Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu systemowego pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wartość zamówienia nie przekracza 207 tys. EUR
Kod cpv: 851310006
Data składania ofert: do 4 sierpnia 2014, godz. 12.00
Termin związania ofertą: 30 dni

Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Limanowskiego 134
26-600 Radom
tel. 48 360 84 90 wew. 223
http://www.mops.radom.pl
e-mail: zzp@mops.radom.pl