Opieka stomatologiczna dotyczy 3340 uczniów szkół, dla których Gmina Miasto Świnoujście jest organem prowadzącym. Chodzi o szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego,
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza,
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I,
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II.
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki: Technikum Zawodowe nr 1
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Opieka stomatologiczna obejmuje:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia (z wyłączeniem świadczeń ortodoncji);
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście.

Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej.

Ofertę należy przesłać do Urzędu Gminy Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub mailem na adres: we@um.swinoujscie.pl 

Termin nadsyłania ofert: 3 grudnia 2021 r. do godz. 12.00 z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

 Kontakt: Dorota Królikowska, tel. 91327 06 26

 Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.