• Świadczenia stomatologiczne udzielane na terenie ZK w Czerwonym Borze do końca 2022 r.
  • Oferty w konkursie na świadczenia usług należy złożyć do 24 czerwca 2022 r.    

ZK w Czerwonym Borze poszukuje dentystów 

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia będą udzielane na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze lub Oddziału Zewnętrznego w Grądach-Woniecku w dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem ambulatorium ZK w Czerwonym Borze.

Reżim wykonywania usług: co najmniej jeden dzień w tygodniu przypadający w dzień roboczy, a ewentualnie także w inny dzień roboczy w przypadku zaistnienia konieczności podjęcia niezbędnej pomocy medycznej.

Okres obowiązywania umowy: do  31 grudnia 2022 r. (z możliwością przedłużenia na kolejne sześć miesięcy bez konieczności ogłaszania konkursu).

Kontakt z zamawiającym  

Termin składania ofert do: 24 czerwca 2022 r., godz. 15:00.

Oferty należy złożyć:

  • osobiście w sekretariacie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii na 2022 r.
  • przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu dokumentacji do 27 czerwca 2022 r.).

Otwarcie ofert: 27 czerwca 2022 r. w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 czerwca 2022 r. w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze.

Kontakt: mjr Joanna Kulesza – kierownik ambulatorium ZK w Czerwonym Borze, tel. 86 276 48 56 wew. 210.
mjr Mariusz Galiński – specjalista ds. kadr, tel. 86 276 48 56 wewn. 012.
e-mail: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl
Czerwony Bór 2
18-400 Łomża

Formularz ofertowy

Umowa kontrakt