Stomatolodzy zwracają uwagę, że kwota 1,75 mld zł przeznaczona w planie finansowym NFZ na leczenie stomatologiczne w 2015 r. jest niższa o 44,6 mln zł od kwoty na 2014 r., co stanowi spadek o 2,49 proc. Jest to kolejne obniżenie poziomu finansowania świadczeń stomatologicznych - plan finansowy NFZ na 2015 r. przewiduje kwotę o 4,04 proc. niższą niż przewidywał plan na 2013 r.

- Oprócz obniżania realnych kwot, systematycznie też obniżany jest udział nakładów na stomatologię w łącznych kosztach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ - z 2,89 proc. w 2013 r. do 2,69 proc. w planie na rok 2015. Oznacza to, że rocznie planuje się przeznaczyć na świadczenia stomatologiczne zaledwie po ok. 45 zł na jedną osobę uprawnioną do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych - czytamy w stanowisku KS NRL.

Dramatyczny spadek środków finansowych przeznaczanych na świadczenia stomatologiczne jest szczególnie widoczny w województwach wielkopolskim, mazowieckim, pomorskim i kujawsko-pomorskim, gdzie oscyluje on w przedziale 6,45 - 5,85 proc. w okresie trzech lat.

- Należy przy tym wskazać, że plan finansowy NFZ na 2015 rok uwzględnia wzrost kosztów szeregu innych zadań, takich jak pobór i ewidencjonowanie składek (wzrost o 4,6 proc.) czy koszty administracyjne (2,8 proc.) - zauważają stomatolodzy.

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że konieczne jest podjęcie w trybie pilnym szerokiej, rzetelnej debaty na temat świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych z udziałem wszystkich podmiotów mających wpływ na organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce.