Przewiduje się, że o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci kształcący się przed
rokiem akademickim 2020/2021, jak również podejmujący studia począwszy od roku
akademickiego 2021/2022.

Z projektu wynika, że studenci podejmujący i odbywający studia na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne (podpiszą stosowną umowę z bankiem), uzyskają możliwość pokrycia (częściowego albo całkowitego) kosztu kształcenia na tych studiach ze środków pochodzących z budżetu państwa, a następnie po spełnieniu warunków określonych w projektowanej ustawie, jego częściowego lub całkowitego umorzenia.

Zakłada się umorzenie kredytu w całości, na kierunku lekarskim, ale będzie to możliwe pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:
1) obowiązku odpracowania studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w ciągu 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terytorium Polski, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
2) obowiązku uzyskania tytułu specjalisty (przez okres nie krótszy niż 10 lat w ciągu 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów), w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

Ponadto, kredyt będzie mógł zostać umorzony w całości w przypadku trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań, braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy lub jego śmierci.

Przewiduje się możliwość częściowego umorzenia kredytu w szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub w sytuacji, gdy kredytobiorca kontynuuje szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową, lecz nie zdążył go ukończyć z przyczyn od siebie niezależnych w okresie umożliwiającym całościowe umorzenie kredytu.

Całość projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty