Konkurs skierowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021, poz. 711 t.j.).

Cel programu
Ograniczenie występowania próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych poprzez zintensyfikowane działania edukacyjne, zapobiegawcze i lecznicze.

Termin realizacji programu
Rozpoczęcie 21 marca 2022 r., zakończenie 31 grudnia 2023 r.

W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

Miejsce realizacji programu
Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Prosta 16

Środki przeznaczone na realizację programu
W 2022 r. Gmina Wrocław przekaże na realizację programu dotację w wysokości do 100 tys. zł. Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona na podstawie projektu budżetu na 2022 r. oraz po złożeniu ofert.

W 2023 r. Gmina Wrocław przekaże na realizację programu dotację w wysokości do 100 tys. zł. Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona na podstawie projektu budżetu na 2023 r. lub po jego uchwaleniu przez Radę Miejską Wrocławia oraz po złożeniu ofert.

Korzystać z programu będą:
- uczniowie szkół podstawowych, w wieku 6-15 lat, w których znajdują się gabinety stomatologiczne oraz uczniowie z innych szkół, którzy chcą korzystać z programu (warunkiem udziału w programie jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wykonanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych zalecanych przez lekarza),
- rodzice/opiekunowie prawni uczniów, którzy biorą udział w części edukacyjnej programu,
- nauczyciele/wychowawcy uczniów, którzy biorą udział w części edukacyjnej programu.

 

Realizacja programu będzie uwzględniała dwa etapy:

 Etap I czynności organizacyjne
- oferent przyjmuje sprzęt stomatologiczny, który stanowi własność Gminy Wrocław w nieodpłatne użyczenie, na zasadach określonych w umowie wraz ze spisaniem protokołu odbiorczego,
- zakup niezbędnych materiałów i sprzętu do realizacji programu,
- przygotowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej programu.

Etap II  realizacja zadań merytorycznych programu, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego oraz z metodologią programu „Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych”, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego.

Realizacja programu w latach 2022-2023 polegać będzie w szczególności na:
- przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej programu na terenie szkoły, w której znajduje się gabinet stomatologiczny oraz w szkołach znajdujących się w bliskiej okolicy,
- zamieszczeniu informacji o programie w szczególności na stronie internetowej szkoły posiadającej gabinet stomatologiczny, który będzie realizował program,
- zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkań informacyjno - edukacyjnych dotyczących realizacji programu z rodzicami, opiekunami prawnymi,  nauczycielami z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej (zaleca się spotkania w grupach nie mniejszych niż 12 osób w formie stacjonarnej lub online),
- zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych dla uczniów (działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane w ramach programu muszą być dostosowane do wieku dzieci i uwzględniać aktualną sytuację epidemiczną),
- uzyskaniu od rodziców/opiekunów prawnych pisemnej zgody na udział dziecka w programie,
- prowadzeniu rejestracji na wizytę w szkolnym gabinecie dentystycznym,
- przeprowadzeniu w szkolnym gabinecie dentystycznym indywidualnych zajęć edukacyjnych z dzieckiem i rodzicem z zakresu profilaktyki i higieny jamy ustnej ,
- przeprowadzeniu w szkolnym gabinecie dentystycznym badania stomatologicznego u ucznia z: - oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy dla zębów stałych, - oceną ortodontyczną, - kontrolą higieny jamy ustnej, - określeniem potrzeb profilaktycznych i leczniczych,
- stabilizacji u dzieci próchnicy zębów mlecznych poprzez atraumatyczne leczenie zębów z wypełnianiem glassjonomerem,
- lakowaniu zębów poprzez stosowanie glassjonomeru jako tymczasowego laku szczelinowego, zabezpieczającego przed rozwojem próchnicy w wyrzynających się zębach trzonowych i monitorowanie jego retencji zgodnie z programem,
- kontroli zalakowanych zębów połączonej z uzupełnieniem laku,
- leczeniu próchnicy „punktowej” w zębach stałych trzonowych i przedtrzonowcach poprzez wypełnienie zapobiegawcze, obejmujące wypełnienie małego ubytku kompozytem z jednoczesnym zalakowaniem sąsiadujących bruzd,
- wymianie laku tymczasowego na lak ostateczny kompozytowy,
- lakierowaniu zębów,
- prowadzeniu dokumentacji medycznej,
- dokumentowaniu innych zadań programu,
- opracowaniu sprawozdań częściowych i końcowych z realizacji Programu, prezentujących wyniki stopnia osiągnięcia celów programu,
- monitorowaniu i ewaluacji programu,
- zabezpieczeniu i archiwizowaniu dokumentacji programu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Umowa najmu pomieszczeń na gabinet dentystyczny w szkole zostanie zawarta na czas realizacji programu. Umowa najmu będzie zawarta z dyrektorem szkoły, po rozstrzygnięciu niniejszego konkursu. Cena najmu 1 mkw. lokalu wyniesie 10 zł.

Program musi być realizowany w szkolnym gabinecie dentystycznym, co najmniej dwa dni w tygodniu, w godzinach ustalonych z dyrektorem szkoły z uwzględnieniem godzin dogodnych dla rodziców.

Ocena ofert
- spójność celu i warunków ogłoszenia konkursowego z ofertą, w tym z zakresem merytorycznym i rzeczowym, harmonogramem oraz kosztorysem 0-15 pkt.;
- racjonalność kalkulacji kosztów w relacji do zakresu rzeczowego programu, aktualnych średnich cen i stawek na rynku usług 0-20 pkt.;
- liczba uczniów objęta programem 0-10 pkt.;
- doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych dla dzieci, w tym realizacja programu „Zapobiegania próchnicy zębów u uczniów wrocławskich Szkół Podstawowych”  0-10 pkt.;
- kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oferenta 0-15 pkt.;
- kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wskazanego przez oferenta - 0-7 pkt.;
- odległość gabinetu oferenta/ podmiotu wykonującego działalność leczniczą wskazanego przez oferenta posiadającego kontrakt z NFZ od gabinetu dentystycznego w szkole (odległości liczone według Google MAPS):
 do 2 km – 15 pkt.
 do 5 km – 10 pkt.
 do 10 km – 4 pkt.
 powyżej 10 km – 1 pkt.
- zapewnienie równego traktowania wszystkich uczestników, w tym dostępności programu dla osób ze szczególnymi potrzebami – 0 - 4 pkt

Złożenie oferty
Oferty, wraz z dokumentami, należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia,  50-031 Wrocław, ul. Bogusławskiego 8, 10 (parter).
Patrycja Ottenbreit, e-mail: patrycja.ottenbreit@um.wroc.pl, tel. 71 777 70 45
Bożena Lewicka, e-mail: bozena.lewicka@um.wroc.pl, tel. 71 777 79 61

Termin składania ofert
14 marca 2022 r. do godz. 12:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
16 marca 2022 r.

Załączniki
1. Załącznik nr 1 - Program polityki zdrowotnej „Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych”;
2. Załącznik nr 2 - Wzór oferty;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie (1) osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego ofertę;
4. Załącznik nr 4 -  Oświadczenie (2) osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego ofertę;
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie oferenta (3)