Chodzi o osoby umieszczone w Ośrodku Recepcyjnym oraz Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców PSG Biała Podlaska przy ul. Dokudowskiej 19

Przedmiotem zamówienia są podane poniżej usługi stomatologiczne:
1. Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego
2. Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego
3. Dłutowanie zęba
4. Nacięcie zęba
5. Wypełnienie klasy I
6. Wypełnienie klasy II
7. Wypełnienie klasy III
8. Wypełnienie klasy IV z MOD
9. Wypełnienie klasy V
10. Opatrunek leczniczy w trakcie leczenia zęba
11. Dewitalizacja miazgi z opatrunkiem
12. Wypełnienie kanałów zęba - cena za 1 wypełnienie 1 kanału
13. Leczenie zgorzeli - cena za pierwszą wizytę
14. Leczenie zgorzeli - cena za następne wizyty
15. Ekstrakcja zęba mlecznego
16. RTG zęba
17. Znieczulenie
18. Lapisowanie zębów mlecznych u dzieci
19. Naprawa protezy – I punkt w protezie
20. Naprawa protezy – każdy następny punkt

Wymienione usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą w dni robocze dwa razy w tygodniu, a także w nagłych przypadkach w dni uzgodnione z zamawiającym.

Warunki zapytania ofertowego:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o najniższą sumę wszystkich cen poszczególnych usług zgodnie z formularzem ofertowym (zał. nr 1) - 100 proc.
3. Udzielanie usług stomatologicznych nastąpi od dnia1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
4. Za wykonanie usług wykonawca wystawiać będzie w okresach miesięcznych fakturę/rachunek z terminem płatności 21 dni, liczonym od dnia otrzymania faktury/rachunku przez zamawiającego.
5. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1) lub własnym druku zawierającym dane, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (zał.nr 1) do 22 grudnia 2021 r. w następujący sposób (do wyboru):
- osobiście w siedzibie zamawiającego,
- przesłać na nr fax 82 56-85-734, - na adres e-mail: justyna.jegorow@strazgraniczna.pl

Dodatkowe informacje: Marcin Adamczyk w godz. 8.00- 16.00 pod nr tel. 825 685 225.

Załącznik nr 1