• Kontrakt  lekarza dentysty na realizację konsultacji  stomatologicznych dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Rzeszowie
  • Umowa będzie zawarta do 31 grudnia 2022 r.
  • Planowane jest podpisanie umowy z jednym lekarzem dentystą
  • Zakres pracy przewiduje udzielenie 120 konsultacji stomatologicznych miesięczne
  • Świadczenia mają być realizowane przez dwa dni w tygodniu, wybrane przez lekarza dentystę, w ciągu 4 godzin
  • Czas na złożenie oferty do 6 lipca

Zakład Karny w Rzeszowie ogłosił konkurs ofert dla lekarzy dentystów na udzielanie konsultacji stomatologicznych. Udzielający zamówienia przewiduje podpisanie jednej umowy z lekarzem dentystą.

Kontrakt będzie zawarty do 31 grudnia 2022 r. Umowa zakłada udzielenie 120 konsultacji stomatologicznych w ciągu miesiąca, w dni wskazane przez lekarza.

Głównym kryterium oceny ofert ma być najniższa cena brutto. Cenę należy rozumieć jako jako całkowity koszt, który zawiera kalkulację wszystkich elementów świadczenia. Cena pozostaje stała przez cały okres realizacji kontraktu.

Czas udzielania świadczeń: dwa dni w tygodniu (wybrane przez lekarza dentystę) przez minimum cztery godziny dziennie od 8:00 do 15:30

Miejsce: Ambulatorium z Izbą Chorych na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie (z wykorzystaniem sprzętu, aparatury i wyrobów medycznych udostępnionych przez ZK). 

Termin składania ofert: 6 lipca 2022 r.  do godz. 9:00.
Biuro podawcze Zakładu Karnego w Rzeszowie, ul. Załęska 76

Oferty zostaną otwarte 6 lipca o godz. 9:15.

Termin związania ofertą: 30 dni