Przedmiot zamówienia obejmuje pełną usługę stomatologiczną wraz z materiałami (bez względu na jej rodzaj, z wyłączeniem usług z zakresu protetyki).

Z usługi stomatologicznej będą korzystać osoby dorosłe oraz dzieci. Minimalna liczba osób skierowanych na badania: 130.

Okres realizacji zamówienia: 12 miesiące

Kryterium:
cena - waga: 60,00
staż pracy stomatologa waga: 20,00
dostępność do usługi w sobotę - waga: 20,00

Zmiana terminu realizacji świadczeń może nastąpić w przypadku wcześniejszego wyczerpania wartości umowy. Zmiana liczby usług stomatologicznych objętych umową, polegająca na nie zrealizowaniu umowy w pełnym zakresie - uzależniona będzie od faktycznych potrzeb oraz możliwości finansowych zamawiającego z zastrzeżeniem, że minimalna wartość świadczonych usług stomatologicznych będzie wynosić 30 proc. wartości umowy.

Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT;

- zmiany liczby zrealizowanych usług

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w razie wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19, mogącymi mieć wpływ na należyte wykonanie umowy na zasadach i w trybie odrębnie uregulowanym w przepisach prawa.

Termin składania ofert: 2 czerwca 2021 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 2 czerwca 2021 r. godz. 11:30

Termin związania ofertą: 1 lipca 2021 r.

Kontakt: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, Adama Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl

Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP.