Opieka stomatologiczna będzie dotyczyć 2 974 uczniów (według stanu na 17 maja 2021 r.) i ma obejmować dzieci i młodzież z następujących szkól i placówek oświatowych:
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu;
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu;
3. Zespól Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu;
4. Zespół Szkól Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu;
5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu;
6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu;
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu;
8. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi.

Opieka stomatologiczna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i jest udzielana poza kolejnością.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:
1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla młodzieży do ukończenia 19. roku życia.

Świadczenia są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d. ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków' publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu leczniczego, z którym powiat łowicki zawrze porozumienie na świadczenie usług stomatologicznych.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w rozporządzaniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1199 z późn. zm.).

Oferta powinna zawierać:
Formularz oferty wypełniony według wzoru (patrz warunki konkursu ofert);
Kserokopie potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru;
Kserokopie umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych:
Oświadczenie o zatrudnieniu specjalistów lub oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji (w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności ).

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „ Opieka stomatologiczna uczniów szkól i placówek. dla których organem prowadzącym jest Powiat Łowicki" lub przesłać mailem na adres starostwow.powiatlowicki.pl.

Ofertę należy złożyć do 31 sierpnia 2021 r. do godz. 16.00.

Warunki konkursu ofert