PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Konkurs na świadczenia stomatologiczne da więźniów

Autor: miro • Źródło: ms
29-12-2021, 10:29
Konkurs na świadczenia stomatologiczne da więźniów Konkurs ofert na leczenie stomatologiczne (fot. Adobe)
Dyrektor ZK w Garbalinie, koło Łęczycy, zaprasza chętnych do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii dla osób odbywających karę pozbawienia wolności (879 osób).

Świadczenia stomatologiczne mogą być udzielane na bazie pomieszczeń, sprzętu, aparatury, leków, ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w Garbalinie.

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,
2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę,
3) posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

1. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

Zakład Karny zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku wyczerpania środków budżetowych przeznaczonych na świadczenia zdrowotne. 

2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi w przedmiocie konkursu (wymagany formularz ofert, projekt umowy o udzielanie świadczeń  zdrowotnych), można zapoznać się na stronach OISW w Łodzi www.sw.gov.pl, tablicy ogłoszeń Zakładu Karnego w Garbalinie oraz stronie internetowej Udzielającego Zamówienie  do 30 grudnia 2021 r. do godz. 11.00.

3. Pisemne oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii w Ambulatorium z Izbą Chorych ZK w Garbalinie" do 30 grudnia 2021 r. do godz. 13.00 w sekretariacie zakładu lub nadać w formie przesyłki pocztowej.

4. Otwarcie ofert nastąpi 31 grudnia 2021 r. o godz.11.00 w siedzibie ZK w Garbalinie.

5. Kryteria oceny ofert: 
1) najniższa cena, 
2) kompletność informacji w złożonej ofercie;
3) spełnienie warunków konkursu,
4) posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

6. W razie złożenia ofert z taką samą ceną dla ustalenia kolejności i wybrania najkorzystniejszej z nich udzielający zamówienia oceni je wg następujących kryteriów punktowych:
- posiadanie specjalizacji medycznej – 2 pkt,
- staż pracy: do 10 lat – 1 pkt, powyżej 10 lat – 2 pkt.

7. Rozstrzygnięciu konkursu komisja konkursowa ogłosi na stronie www.sw.gov.pl w zakładce praca i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu.

8. Oferent będzie związany ofertą  30 dni od dnia otwarcia ofert.

9. Zakład Karny zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu  składania ofert, bez podania przyczyn.

Regulamin konkursu
Wzór umowy
Formularz ofertowy

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   konkursy stomatologia  

POLECAMY W SERWISACH