Maksymalne wynagrodzenie procentowe w zależności od obrotu:
do 4000 zł - 30 proc.
od 4001 do 5000 zł - 1200 zł plus 35 proc od nadwyżki
od 5001 - 1550 zł oraz 40 proc. od nadwyżki

Natomiast za udzielanie świadczeń zdrowotnych przy udziale studentów maksymalne wynagrodzenie procentowe wynosi 10 proc. od obrotu, po potrąceniu kosztów technicznych.

Do konkursu mogą przystąpić oferenci, którzy:
- są podmiotami wymienionymi w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj.2021.711 z późn. zm.),
- posiadają uprawnienia do udzielania świadczeń medycznych.

Umowa z wybranym oferentem będzie obowiązywać przez 3 lata.

Oferta powinna m.in. zawierać:
- dokładny adres,
- zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru,
- kopię nadania NIP, REGON;
- kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019.866);
- kopię dyplomu ukończenia wyższej szkoły medycznej;
- kopię dyplomu uzyskania tytułu specjalisty;
- kopię dyplomu uzyskania stopnia/tytułu naukowego oraz kopie innych dokumentów potwierdzających nabycie fachowych umiejętności – w przypadku ich posiadania;
- kopię prawa wykonywania zawodu;
- kopię wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich prowadzonego przez właściwą okręgową izbę lekarską lub zaświadczenie,
- kopię orzeczenia lekarskiego, potwierdzającego zdolność do pracy;
- kopię dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia BHP.

Kryteria ocen: Udzielający zamówienia wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo 100 proc. i zastrzega prawo do wyboru więcej niż jednej oferty.

Termin składania ofert: 20 stycznia 2022 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert: 20 stycznia 2022 r. o godz. 10.30 w pok. 405D Szpitala w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii Nie otwierać przed 20.01.2022 r. do godz.10.30  w sekretariacie Szpitala - pok. 216/w kancelarii Szpitala (parter, budynek A-3) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Kontakt: Dorota Bonowicz - Kwiatkowska tel. 426 757 588 w godz. 10.00 - 14.00.