• Przetarg na wykonywanie protez zębowych
  • Realizacja usługi wykonywania protez zębowych w ciągu miesiąca od uzyskania zlecenia 

Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się do udzielania usługi poza aresztem śledczym w Szczecinie przy użyciu sprzętu, wyrobów medycznych oraz aparatury medycznej, stanowiącej własność udzielającego zamówienia.

Wykonawcy za wykonanie usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości zależnej od liczby wykonanych protez lub ich napraw.

 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:
-  wykonywania usług objętych  umową zgodnie z zasadami sztuki,
-  dołożenia należytej staranności przy realizacji umowy, 
- prowadzenia sprawozdawczości statystycznej,
- poddania się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienie w zakresie udzielanych świadczeń.

Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat

Areszt Śledczy w Szczecinie przewiduje, że w ciągu 3 lat wykonanych zostanie ok. 30 protez zębowych a naprawionych będzie 15 kolejnych protez.

Usługa będzie wykonywana w ciągu miesiąca od przekazania przyjmującemu zamówienie - pisemnego zlecenia.

Zlecenie pisemne będzie przekazane przez stomatologa zatrudnionego w Areszcie Śledczym w Szczecinie z Oddziałem Zewnętrznym w Stargardzie, po zatwierdzeniu przez dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Przyjmujący zamówienie nie  ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez działanie lub zaniechanie podczas udzielania świadczeń wynikające  ze strony udzielającego zamówienia.

Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność materialno - prawną za szkody powstałe z jego winy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Podstawą do zapłaty za udzielone usługi będzie rachunek wystawiony przez przyjmującego zamówienie do 5. dnia następnego miesiąca oraz potwierdzona przez dyrektora szpitala informacja o realizacji świadczeń.

Należność za wykonane świadczenia zdrowotne zostanie przekazana na rachunek bankowy  przyjmującego zamówienie w terminie 30  dni od   daty dostarczenia  rachunku  wraz z  informacją o realizacji świadczeń.

W  razie zwłoki w uiszczeniu należności, przyjmującemu zamówienie przysługuje roszczenie o odsetki ustawowe.

Przyjmujący zamówienie samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym oraz ZUS i ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez siebie działalnością.

W przypadku istotnego naruszenia przez przyjmującego zamówienie warunków umowy, udzielający zamówienia może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania  terminów wypowiedzenia.

W każdym czasie umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron po wcześniejszym   jednomiesięcznym okresie wypowiedzenia,  a  także na  mocy porozumienia stron.

Kontakt: Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych
Areszt Śledczy w Szczecinie
70 - 226 Szczecin, ul. Kaszubska 28
tel. 91 480 9220