• Można składać oferty w programie profilaktyki próchnicy dla 736 przedszkolaków
  • Liczy się najniższa cena badań stomatologicznych
  • Konkurs trwa do 3 czerwca  

Program profilaktyki dla dzieci w dwóch etapach

Etap I:
- szkolenie rodziców/opiekunów  prawnych  dzieci  pięcioletnich przez lekarza stomatologa (736 osób);
- zakres   szkolenia –  profilaktyka próchnicy zębów w szczególności z uwzględnieniem nauki prawidłowej techniki mycia zębów;
- termin realizacji – zgodnie z harmonogramem ustalonym z dyrektorami palcówek oświatowych;
- miejsce realizacji - placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski

Etap II
Wizyta dzieci pięcioletnich zamieszkujących Ostrów Wielkopolski w gabinecie stomatologicznym (736 osób).

Świadczenia w programie profilaktycznym 

Zakres świadczeń:
- przegląd jamy ustnej (badanie),
- profilaktyka wad zgryzu,
- instruktaż mycia zębów,
- opracowanie diagramu,
- usunięcie osadów na płytce nazębnej,
- lakierowanie.

Po wizycie rodzice/opiekunowie prawni otrzymają wytyczne dotyczące działań zapobiegawczych dostosowane do konkretnych problemów pojawiających się w jamie ustnej dziecka. 

Harmonogram i koszt programu profilaktycznego

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację programu: 60 tys. zł (w tym szkolenie 5 tys. zł).

Wybrana zostanie oferta o najniższym  koszcie badań jednej osoby.

W przypadku gdy zostaną złożone co najmniej dwie oferty, zawierające taki sam najniższy koszt badań osoby, komisja konkursowa dokona oceny możliwości realizacji programu przez oferentów uwzględniając następujące kryteria:
- kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot realizować będzie zadanie publiczne –  50 pkt.,
- liczbę osób, przy udziale których podmiot realizować będzie zadanie publiczne – 30 pkt.,
- warunki lokalowe przewidziane do realizacji programu – 20 pkt.

Oferty mogą być składane przez podmioty lecznicze, w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Termin składania ofert: do 3 czerwca 2022 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 10 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście:
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

Oferenci są związani ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Kontakt: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Spraw Społecznych, tel. 62 58 22 501 lub 62 58 22 503 (513).