* Do konkursu mogą przystąpić odpowiednie podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

* Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii (CPV: 85121100-4 ogólne usługi lekarskie) w ilości do 30 godzin tygodniowo.

* Świadczenia udzielane będą w pomieszczeniach i przy użyciu sprzętu należącego do SGZOZ w Nowym Wiśniczu.

* O zamówienie mogą się ubiegać podmioty lecznicze, których rodzaj działalności leczniczej lub zakres świadczeń zdrowotnych, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, odpowiada przedmiotowi konkursu.

* Świadczenia muszą być realizowane przez lekarza stomatologa.

Umowa zostanie zawarta na 36 miesiące, począwszy od 1 marca 2022 r.

Oferent zobowiązany jest podać stawkę:
- w zakresie świadczeń udzielanych w Ośrodku Zdrowia w Nowym Wiśniczu: cena za 1 punkt rozliczeniowy,
- w zakresie świadczeń udzielanych w Ośrodku Zdrowia w Królówce: proc. od wysokości przychodu z tytułu świadczenia usług stomatologicznych w Ośrodku Zdrowia w Królówce.

Zaoferowana cena będzie obowiązywać przez cały czas trwania umowy (dotyczy świadczeń udzielnych w Nowym Wiśniczu).

Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń w oparciu o następujące kryteria:
Świadczenia udzielane w Nowym Wiśniczu
- cena: 80  proc.
- za wykazanie, że lekarz, który będzie udzielał świadczeń zdrowotnych, posiada I stopień specjalizacji w zakresie stomatologii: 5 pkt
- za wykazanie, że lekarz, który będzie udzielał świadczeń zdrowotnych, posiada II stopień specjalizacji w zakresie stomatologii: 10 pkt
- za wykazanie posiadania dodatkowych kursów/kwalifikacji w zakresie stomatologii oferent otrzyma 1 pkt. za każdy wykazany kurs (nie więcej niż 10).

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej wraz z adnotacją „Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie stomatologii” w siedzibie SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu, ul. Podzamcze 4, 32 –720 Nowy Wiśnicz w administracji

Termin składania ofert: 18 lutego 2022 r. do godz. 10.00.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu, ul. Podzamcze 4, 18 lutego o godz. 10.30.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu na składanie ofert. 

* Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty bądź ich potwierdzone za zgodność kopie:
- formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1;
- certyfikaty/dyplomy poświadczające dodatkowe kwalifikacje;
- dokumenty potwierdzające dane o oferencie - zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu, który utworzył podmiot leczniczy, poświadczające, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, udzielając świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie objętym przedmiotem konkursu (z dokumentów tych ma wynikać także, że osoby podpisujące ofertę lub udzielające pełnomocnictw są upoważnione do składania oświadczeń woli  w imieniu oferenta).

* Aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

* Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje (specjalizacja, prawo wykonywania zawodu, doktorat itp.)

Umowa na wykonywanie świadczeń