PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Konkurs na leczenie stomatologiczne w Tarnowie

Autor: miro • Źródło: ms
19-04-2022, 07:44
Konkurs na leczenie stomatologiczne w Tarnowie Konkurs na leczenie stomatologiczne Fot. AdobeStock
Trwa konkurs ofert na świadczenia stomatologiczne, udzielane w Poradni Stomatologicznej w Tarnowie (SPOZOZ WSWiA w Krakowie).
  • SPOZOZ WSWiA w Krakowie przeprowadza konkurs ofert na realizację świadczeń stomatologicznych w przychodni w Tarnowie
  • Realizacja kontraktu ma trwać trzy lata
  • Rozstrzygnięcie konkursu 21 kwietnia   

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej.

Zasady wyceny kontraktu   

Szacunkowa liczba punktów: 925 tys. w okresie obowiązywania umowy

Szacunkowa wartość zamówienia: 416,25 tys. zł w okresie obowiązywania umowy

Oferowana stawka za 1 punkt  świadczenia: nie wyższa niż 0,45 zł.

Termin płatności wynagrodzenia: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Obowiązki wykonującego kontrakt

Przyjmujący zamówienie:
- zobowiązuje się do zapłaty kar umownych z tytułu nienależytego wykonywania umowy w wysokości do 15 proc. kwoty faktury miesięcznej;
- zobowiązany jest do udzielania świadczeń nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy;
- będzie wykonywał  świadczenia zdrowotne, o których mowa w specyfikacji, w siedzibie udzielającego zamówienia (Tarnów, ul. Krakowska 32), z wykorzystaniem jego aparatury i sprzętu, zgodnie ze szczegółowymi materiałami informacyjnymi na temat udzielania świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju leczenie stomatologiczne stosowanymi do umów z NFZ;
- przyjmujący zamówienie zapewnia we własnym zakresie leki i materiały medyczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
- będzie udzielał świadczenia zdrowotne zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z kierownikiem Przychodni w Tarnowie  (nie mniej niż 15 godzin tygodniowo dla jednego lekarza, łączna liczba godzin pracy w poradni - 45) i zgodnie z limitem przyznanym przez kierownika Przychodni w Tarnowie (zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody kierownika Zakładu);
- będzie udzielał świadczeń zdrowotnych osobiście.

Umowa może być rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Harmonogram konkursu 

Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres 3 lat, począwszy od 6 maja 2022 r. (najwcześniejsza data).

Specyfikacje warunków przygotowania oferty oraz obowiązujące formularze i druki można odebrać w siedzibie zamawiającego: SPOZOZ WSWiA w Krakowie, przy ul. Kronikarza Galla 25, budynek C, pokój nr 11 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00).

Oferty należy składać w kancelarii SPOZOZ WSWiA w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 do 20 kwietnia 2022 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert: 20 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 w SPOZOZ WSWiA w Dziale Statystyki i Obsługi Umów Medycznych w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25 (Budynek C, pok. 11)

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu: 21 kwietnia 2022 r.

Termin związania ofertą: 30 dni. 

Świadczenia ogólnostomatologiczne mają być udzielane przez lekarzy dentystów, w Poradni Stomatologicznej w Tarnowie SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   konkursy stomatologia  

POLECAMY W SERWISACH