Oferentami mogą być podmioty, o których mowa art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020, poz.295 z późn. zm.), którzy spełniają następujące warunki:

- są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę,
- posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie usług stomatologicznych w wymiarze 144 godzin w okresie obowiązywania umowy, czyli po 16 godzin miesięcznie.

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - usługi stomatologiczne i podobne 85130000-9

Miejsce świadczenia usług: Areszt Śledczy w Olsztynie , al. J. Piłsudskiego 3

Organizatorem konkursu na wykonywanie usług stomatologicznych jest dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie. Areszt Śledczy w Olsztynie, ul. Al. J. Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn tel. 895 248 600, fax 89 541 25 44, e-mail: as_olsztyn@sw.gov.pl.

Termin składania ofert: 25 marca 2022 r. o godz. 11.00.

Związanie ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

Otwarcie ofert: nastąpi w siedzibie zamawiającego  25 marca o godz. 11.30.

Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
- cena brutto za godzinę świadczenia usługi;
- kompletność informacji w złożonej ofercie;
- spełnienie warunków konkursu;
- posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

W razie złożenia ofert z taką samą ceną - w celu ustalenia kolejności i wybrania najkorzystniejszej z nich udzielający zamówienia oceni je według następujących kryteriów punktowych:
- posiadanie specjalizacji medycznej: 2 pkt,
- staż pracy: do 10 lat: 1 pkt.
- powyżej 10 lat: 2 pkt.

Jako najkorzystniejsze oferty spośród posiadających taką samą cenę wybrane zostaną oferty z najwyższą liczbą punktów

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli cena przekroczy przewidywane na ten cel przez Areszt Śledczy w Olsztynie środki pieniężne.

Umowa o świadczenie usług 

Formularz ofertowy