• Do 21 października można nadsyłać oferty w konkursie na realizację świadczeń stomatologicznych dla uczniów z terenu gminy Platerówka
  • Do wykonywania usług zostanie wybrany świadczeniodawca, który zaoferuje największą liczbę godzin usług oraz przedstawi najszerszą propozycję działań w ramach promocji zdrowia jamy ustnej i profilaktyki zębów u uczniów
  • Opieka zdrowotna nad uczniami będzie finansowana ze środków finansowych ujętych w planie finansowym NFZ.

Zakres obowiązków świadczeniodawcy

Lekarz dentysta, w ramach świadczeń, powinien wykonywać:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18-tego roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19-tego roku życia 

Realizacja zadania będzie się odbywała w gabinecie stomatologicznym lekarza realizującego świadczenie (po uprzednim zawarciu przez Gminę Platerówka stosownego porozumienia z podmiotem realizującym zadanie).

Opieka zdrowotna nad uczniami będzie finansowana ze środków finansowych ujętych w planie finansowym NFZ. Wysokość zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych uczniów.

Szczegółowy wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. 2021 r. poz. 2148 ze zm.).

Opieka stomatologiczna dotyczy uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce.

Formalności przy składaniu ofert

Oferta powinna zawierać:

  • zgłoszenie,
  • kopię potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru (decyzja/zaświadczenie potwierdzający wpis podmiotu do rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą),
  • kopie umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży,
  • oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji lub o zatrudnianiu specjalistów.

Do realizacji usługi zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje największą liczbę godzin świadczenia usług oraz przedstawi najszerszą propozycję działań w ramach promocji zdrowia jamy ustnej i profilaktyki zębów u uczniów.

Ofertę należy złożyć do 21 października 2022 r. w Urzędzie Gminy w Platerówce, Platerówka 20, 59-816 Platerówka w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami".

Kontakt: Urząd Gminy w Platerówce, tel. 75 722 16 90.