Konkurs ofert dotyczy świadczeń stomatologicznych. Każde ze świadczeń stanowi odrębną cześć postępowania. Oferenci mogą składać oferty w zakresie każdej części.

Umowy będą zawierane do 31 grudnia 2020 r.

Oferty będą oceniane pod kątem ceny jednostkowej świadczenia lub wynagrodzenia ryczałtowego za wykonywanie świadczeń w danym okresie czasu, proponowanej częstotliwości udzielanych świadczeń oraz posiadanych kwalifikacji.

Okres związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert

Termin składania ofert: 10 kwietnia 2020 r.  do godz. 16:00 w areszcie śledczym w Kielcach (sekretariat) lub listownie na adres:  ul. Zagnańska 155, 25-563 Kielce.

Otwarcie ofert: 14 kwietnia 2020 r., o godz. 12.00

Więcej: sw.gov.pl