W jakiej sytuacji są podmioty lecznicze? Jak to zagadnienie interpretuje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w stanowisku z 3 marca 2021 r.?

Zadającym takie pytanie był podmiot leczniczy, który wykonuje działalność leczniczą w formule stacjonarnych ambulatoryjnych świadczeniach zdrowotnych. 

Pytający zatrudnia lekarzy na podstawie umów cywilnoprawnych. Zatrudnieni przez niego lekarze świadczą na rzecz pacjentów podmiotu usługi, po czym wystawiają spółce fakturę do opłacenia za wykonaną pracę.

Czy w takiej sytuacji podmiot leczniczy, zatrudniający lekarzy na podstawie umów cywilnoprawnych, zobowiązany jest do wymiany używanych kas fiskalnych na kasy fiskalne online?

Zdaniem pytającego, podmiot leczniczy prowadzący działalność w formie spółki z o.o. w zakresie usług ambulatoryjnych stacjonarnych świadczeń zdrowotnych poprzez zatrudnionych lekarzy na umowach cywilnoprawnych, nie podlega przepisom art. 145b ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż przepis wyraźnie wskazuje, że obowiązek wymiany kasy rejestrującej na kasę rejestrującą online dotyczy tylko świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach indywidualnej praktyki, a nie przez podmioty lecznicze.

Dyrektor KIS  uznał, że spółka świadczy usługi w zakresie opieki medycznej wykonywanej przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Zatem wnioskodawca jako podmiot zatrudniający takie osoby – niezależnie od formy zatrudnienia – ma prawo prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii i nie będzie zobowiązany do wymiany aktualnie używanych kas rejestrujących na kasy fiskalne online.