• Poszukiwani chętni chirurdzy stomatologiczni do wykonywani ekstrakcji
  • Zamówienie na ekstrakcję zębów realizowane będzie do końca 2022 r.
  • Określona została stała wartość kontraktu: 45 tys. zł

Praca dla chętnego zajęcia się ekstrakcją 

Chodzi o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez chirurga stomatologa osobom przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie - Grochowie w zakresie:
- ekstrakcji zęba jednokorzeniowego, szycia do ekstrakcji, konsultacji medycznej,
- ekstrakcji zęba wielokorzeniowego, szycia do ekstrakcji, konsultacji medycznej,
- ekstrakcji z dłutowaniem, szycia do ekstrakcji, konsultacji medycznej,

Szacunkowa liczba pacjentów w okresie umowy: 70 – 80

Warunki realizowania kontraktu stomatologicznego 

Udzielający zamówienia zapewnia pomieszczenia, sprzęt, urządzenia, materiały medyczne i leki niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy.

Świadczenia zdrowotne będą realizowane raz w miesiącu – w wybraną środę w godz. 8-16 w zależności od liczby pacjentów.

Podstawą do zapłaty będzie liczba faktycznie zrealizowanych świadczeń zdrowotnych.

Zamawiający może zmniejszyć jeden rodzaj świadczeń, a zwiększyć liczbę innych objętych przedmiotem zamówienia do wysokości kwoty zawartej w umowie przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia

Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia 45 tys. zł.

Realizatorowi usług nie  wolno  pobierać  jakichkolwiek opłat od pacjentów lub ich rodzin z tytułu leczenia.

Obowiązki po stronie realizującego ekstrakcję zębów

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:
- prowadzenia dokumentacji medycznej (zgodnie z przepisami),
- prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących u udzielającego zamówienia w formie i w terminie uzgodnionym z udzielającym zamówienie.
- okazania w dniu zawarcia umowy polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Realizujący umowę wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z bieżącego wynagrodzenia, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu w przypadku:
- nierzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej;
- zasadnej skargi na przyjmującego zamówienie;
- bezzasadnego odstąpienia od udzielenia świadczenia zdrowotnego,

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez przyjmującego zamówienie, przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Umowa zostaje zawarta do 31 grudnia 2022 r.

Kontakt: 04-275 Warszawa
ul: Chłopickiego 71 A
mail: as_warszawa_grochow@sw.gov.pl
tel. : (22) 512-65-00