• Gmina zawarła umowę najmu lokalu użytkowego, w którym funkcjonuje gabinet stomatologiczny. Najemca jest zobowiązany do opłacania, oprócz czynszu za lokal, rachunków za centralne ogrzewanie (gaz)
  • Władze gminy zwróciły się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o podanie stawki podatku VAT, którą należy opodatkować opłatę za centralne ogrzewanie, uiszczaną co miesiąc przez stomatologa na podstawie wystawianej faktury VAT
  • Dyrektor KIS informuje, że w przypadku dostawy gazu obowiązuje (dla wszystkich składowych ceny) podstawowa stawka VAT 23 proc.   

Lokal wynajmowany na gabinet stomatologiczny

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Gmina zawarła umowę najmu lokalu użytkowego, w którym funkcjonuje  gabinet stomatologiczny. Umowa została zawarta na pięć lat. Na podstawie zawartej umowy najemca jest zobowiązany do opłacania oprócz czynszu za lokal, rachunków za centralne ogrzewanie (gaz). Wartość netto opłaty za centralne ogrzewanie ustalana jest na podstawie poniesionych przez gminę kosztów wynikających z wystawionych faktur za dostarczony gaz.

Koszty te dzielone są przez powierzchnię użytkową całego budynku i w ten sposób ustalana jest opłata netto za 1 mkw.  wynajmowanego lokalu. Opłata za centralne ogrzewanie (gaz), która jest pobierana od najemcy, uwzględnia opłatę dystrybucyjną.

Władze gminy zwróciły się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o podanie stawki podatku VAT, którą należy opodatkować opłatę za centralne ogrzewanie, uiszczaną co miesiąc przez stomatologa na podstawie wystawianej faktury VAT.

Dzielenie świadczenia dla celów podatkowych  

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaznaczył, że co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Jednak w sytuacji, gdy jedno świadczenie obejmuje (z ekonomicznego punktu widzenia) kilka czynności, świadczenie to nie powinno być sztucznie dzielone dla celów podatkowych.

Zagadnienie to było przedmiotem orzeczeń wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak wynika z orzecznictwa TSUE, w przypadku gdy transakcja składa się z zespołu świadczeń i czynności, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich jest ona dokonywana, w celu określenia

  • po pierwsze, czy chodzi o dwa lub więcej świadczenia odrębne, czy też jest to jedno świadczenie złożone z kilku czynności,
  • po drugie, czy w tym ostatnim przypadku to jedno świadczenie powinno zostać zakwalifikowane jako dostawa towarów, czy jako świadczenie usług.

Charakter danego świadczenia należy oceniać biorąc pod uwagę punkt widzenia nabywcy oraz cechy charakterystyczne tego świadczenia.

Świadczenia kompleksowe

Pojedyncze świadczenie kompleksowe ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za czynność zasadniczą (główną), podczas gdy inną lub inne elementy traktuje się jako czynności pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do czynności zasadniczej.

Z przedstawionego opisu świadczenia wynika zatem, że odsprzedaż gazu najemcy powierzchni użytkowej (gabinetu stomatologicznego) obejmuje zarówno zużycie jak i dystrybucję tego gazu (stałą i zmienną).

W przedstawionych okolicznościach stwierdzić należy, że mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, którego zasadniczym (głównym) celem jest dostawa towaru - gazu.

Stawka podatku od towarów i usług

Opisany we wniosku towar (dostawa gazu) klasyfikowany jest do działu 27 Nomenklatury scalonej (CN) i nie został objęty obniżoną stawką podatku od towarów i usług - jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 23 proc. na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT w zw. z art. 146ea pkt 1 ustawy oraz art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy.

Powyższa stawka ma zastosowanie dla towaru, którego dostawa ma dominujący charakter dla świadczenia kompleksowego, tym samym każdy składnik świadczenia kompleksowego (usługa dystrybucji) będzie opodatkowany taką samą stawką podatku.