• Ile wynosi skala opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych - w przypadku wytwarzania protez stomatologicznych
  • Wykonywanie aktywności gospodarczej, sklasyfikowanej według PKWiU pod symbolem 32.50.22.0. - obejmuje produkcję urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych włączając dentystyczne
  • Podatnicy mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych m.in. gdy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wys. 2 mln EUR 

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Pytanie o wysokość skali opodatkowania zgłosiła technik dentystyczna, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Kobieta nie zatrudnia pracowników.

Podatniczka świadczy usługi dla lekarzy dentystów i poza wskazaną aktywnością nie realizuje innych zadań gospodarczych podlegających opodatkowaniu. Uzyskiwane przychody nie przekroczyły limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 mln euro, lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 mln euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od nierealizowania aktywności podlegającej wyłączeniu z tej formy opodatkowania (zgodnie z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Wykonywanie protez stomatologicznych: jaka wysokość opodatkowania

Przychody uzyskiwane ze świadczenia usług, polegających na wytwarzaniu wyrobów protetyki stomatologicznej m.in.: protez całkowitych, protez częściowych, protez szkieletowych, koron, mostów (w ramach działalności gospodarczej), należy opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5 proc. przychodów uzyskanych z realizowanej działalności.

Oczywiście tak jest w przypadku korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – podał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, analizując usługi sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 32.50.22.0. - produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych włączając dentystyczne.

Sygnatura: 0114-KDIP3-1.4011.477.2022.3.AK