Dentystka prowadzi książkę przychodów i rozchodów. W związku z rodzajem działalności (gabinet stomatologiczny) nie ponosi wydatków, które generowałyby koszty w innych okresach sprawozdawczych, ponieważ materiały zużywane są na bieżąco w uzależnieniu od realizowanych usług (w dacie poniesienia, a nie zużyte materiały pod koniec roku koryguje różnica remanentowa).

Jedynie wydatki z tytułu polis, czy abonamentów na dokładnie określony czas są rozliczane proporcjonalnie co miesiąc i np. na przełomie roku wydatki z tytułu opłat za telefon rozliczane są proporcjonalnie do okresu którego dotyczą.

Poza tym gabinet nie ma wydatków, do których miałaby zastosowanie metoda memoriałowa stąd ponad 90 proc. kosztów ewidencjonowanych jest w dacie poniesienia. Zatem w zakresie sposobu ewidencji kosztów stosowana jest metoda memoriałowa.

Dentystka poinformowała, że korzysta z pojazdu i nie ma prawa wprowadzać go do ewidencji środków trwałych. Umowa, którą zawarła z leasingodawcą, wyraźnie określa, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący, nie korzystający. Jest więc to umowa leasingu operacyjnego określona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Leasing trwał będzie 54 miesiące, a więc także warunek czasowy jest spełniony (ponad 24 miesiące).

Czytaj także: 

Leasing zwrotny na ratunek gabinetu

Leasing sprzętu medycznego ciągle kusi

Kolejny warunek, aby suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny VAT, nie była niższa od wartości początkowej przedmiotu leasingu - też jest spełniony.

W odróżnieniu od umowy najmu (dzierżawy) samochodu osobowego, gdzie wydatki poniesione w związku z użytkowaniem samochodu są u wynajmującego kosztem uzyskania przychodów (do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu), w umowie leasingu operacyjnego kosztem jest rata leasingowa wynikająca z comiesięcznej faktury. Ten drugi sposób stosuje dentystka.

Dentystka, w ramach umowy leasingowej poniosła opłatę wstępną (37 proc. ceny zakupu auta), przy czym nie sprecyzowano jakiego okresu opłata wstępna dotyczy. Uiszczenie opłaty wstępnej jest jednym z warunków wydania samochodu. Wnioskodawczyni nie znalazła w umowie przypadku wskazującego że opłata może być zwrócona (jest ona samoistna, bezzwrotna, niezależna od pozostałych rat leasingowych).

Dentystka stoi na stanowisku, że ma prawo ująć w kosztach jednorazowo kwotę wstępnej opłaty leasingowej z tytułu umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego używanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z kolei, aby uwzględnić w kosztach co miesiąc koszty leasingu operacyjnego (na podstawie faktury) - nie musi prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu i kontrolować wynikający z niej limit.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał tę interpretację prawa podatkowego za prawidłową.

Sygn akt: ITPB1/415-913/14/MW