• Nie ma możliwości finansowania kredytem dla studentów medycyny dwukrotnie tego samego okresu studiów (powtarzanie), jednak sam ten fakt nie zmienia zasad umarzania zobowiązań
 • Umorzenie kredytu na studia medyczne warunkowane jest przepracowaniem w ciągu 12 lat 10 lat (liczy się czas odpowiadający pełnemu etatowi) w oparciu o kontrakt z płatnikiem publicznym. W okresie tym kredytobiorca, musi uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową
 • Na liście 22 specjalizacji priorytetowych jest tylko jedna skierowna do lekarzy dentystów - stomatologia dziecięca

Poseł Marek Rutka uważa, że na zasady zasady kredytowania studiów medycznych nie powinno rzutować jednokrotne powtarzanie roku, w ciągu całego realizowanego toku studiów (taka sytuacja może bowiem wynikać z czynników niezależnych - losowych, a nie być powodem niedostatecznego zaangażowania studenta w realizację toku studiów).

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber wyjaśnia zasady, na jakich oparty jest system kredytów dla studentów medycyny. 

Powtarzanie roku lub semestru studiów medycznych

Bank zawiesza wypłatę semestralnych transz kredytu na studia medyczne w przypadku:

 • powtarzania przez kredytobiorcę semestru albo roku akademickiego;
 • korzystania przez kredytobiorcę z urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
 • zawieszenia kredytobiorcy w prawach studenta.

W przypadku ustania przyczyn powodujących zawieszenie wypłaty transz kredytu na studia medyczne - wypłata semestralnych transz kredytu na studia medyczne zostaje wznowiona po potwierdzeniu przez kredytobiorcę kontynuowania studiów, w kolejnym semestrze lub roku akademickim.

Piotr Bromber wyjaśnia, że kredyt na studia medyczne nie może finansować powtarzany przez studenta semestr lub rok akademicki. Kredytobiorca otrzymuje finansowanie z Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych w okresie semestrów, których nie powtarza.

Studenci, odbywający odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim, korzystający z kredytu na studia medyczne - mogą powtarzać semestr lub rok akademicki na zasadach określonych przez uczelnie, jednak powtarzany okres studiów nie może być finansowany z kredytu na studia medyczne.

Zasady umarzania kredytu na studia medyczne

Powtarzanie semestru lub roku studiów nie jest natomiast przesłanką uniemożliwiającą ubieganie się przez lekarza o umorzenie kredytu na studia medyczne po ukończeniu nauki.

Umorzenie kredytu na studia medyczne możliwe jest po spełnieniu dwóch warunków:

 • wykonywanie zawodu lekarza na terytorium Polski, w ramach praktyki zawodowej lub w podmiocie leczniczym udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w oparciu o kontrakt z płatnikiem publicznym), przez 10 lat w okresie 12 kolejnych lat, liczonych od dnia ukończenia studiów, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu oraz
 • w okresie tym kredytobiorca, musi uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Według stanu na 22 września 2022 r. do priorytetowych dziedzin medycyny należą:

 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • chirurgia dziecięca,
 • chirurgia ogólna,
 • chirurgia onkologiczna,
 • choroby wewnętrzne,
 • choroby zakaźne,
 • geriatria,
 • hematologia,
 • kardiologia dziecięca,
 • medycyna paliatywna;
 • medycyna ratunkowa;
 • medycyna rodzinna;
 • neonatologia;
 • neurologia dziecięca;
 • onkologia i hematologia dziecięca;
 • onkologia kliniczna;
 • patomorfologia;
 • pediatria;
 • psychiatria;
 • psychiatria dzieci i młodzieży;
 • radioterapia onkologiczna;
 • stomatologia dziecięca.

Jakie będą deficytowe specjalizacje za kilka lat?

Jaka będzie prognozowana lista deficytowych specjalizacji w roku akademickim 2027/2028? - pyta poseł Marek Rutka. 

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że prognoza taka (przynajmniej w ograniczonej do ok. dziesięciu specjalizacji), może być opracowana w oparciu o istniejącą obecnie listę.

W ciągu 12-letniego okresu od ukończenia studiów lekarz może zrealizować, co najmniej dwie specjalizacje (szkolenie specjalizacyjne trwa od 2 do 6 lat w zależności od rodzaju specjalizacji).

Warunki całkowitego umorzenia kredytu na studia medyczne nie są wyśrubowane, a zakwalifikowanie na szkolenie specjalizacyjne w priorytetowej dziedzinie medycyny nie powinno stanowić większego problemu. 

Umorzenie zobowiązań ze względu na stałą utratę zdolność kredytowej

Umorzenie kredytu na studia medyczne w związku z trwałą utratą zdolności do spłaty zobowiązań jest możliwe w sytuacji spowodowanej całkowitą i nieodwracalną niezdolnością kredytobiorcy do podjęcia działalności gospodarczej, wykonywania pracy lub świadczenia usług przynoszących przychód lub wynagrodzenie.

W przypadku tego typu sytuacji wniosek o umorzenie kredytu na studia medyczne będzie mógł być złożony nie wcześniej niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia spłaty kredytu na studia medyczne.

Umorzenie kredytu na studia medyczne w takiej sytuacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia przez bank wyczerpania środków prawnych dochodzenia roszczeń. Kredyt będzie mógł być umorzony w całości.

Podjęcie decyzji w zakresie realizacji studiów na kierunku lekarskim w oparciu o ich finansowanie kredytem na studia medyczne, nie ma charakteru obligatoryjnego. Wyłączną decyzją studenta lub jego rodziny jest sposób finansowania studiów odpłatnych.