• Dotacja unijna przeznaczone na inwestycje w gabinet stomatologiczny. Czy w tej sytuacji istnieje prawo do odliczenia VAT?
 • Środki pozyskane przez właściciela gabinetu stomatologicznego wykorzystano m.in. na zakup sprzętu, oprogramowanie, reklamę
 • Odpowiedź Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej brzmi: nie       

Inwestycje w gabinet stomatologiczny ze środków dotacji 

Właściciel gabinetu stomatologicznego:

 • prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (praktyka lekarska dentystyczna);
 • nie dokonał zgłoszenia jako podatnik VAT;
 • w związku z prowadzoną działalnością otrzymał dotację;
 • ze środków z otrzymanej dotacji unijnej nabył: - urządzenia stomatologiczne, - oprogramowanie, - komputery, - reklamę, - kaseton świetlny, - wizytówki, - oklejanie szyb;
 • wszystkie towary i usługi nabyte ze środków z dotacji unijnej były wykorzystywane do działalności korzystającej ze zwolnienia od podatku VAT.

Właściciel gabinetu stomatologicznego miał wątpliwości czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z otrzymaną dotacją unijną.

Prawo do skorzystania z obniżenia kwoty VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej orzekł:

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W rozpatrywanym przypadku nie jest spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących zakupy dokonane w związku z otrzymaną dotacją unijną, tj. związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jak wskazano we wniosku wszystkie towary i usługi nabyte ze środków z dotacji unijnej były wykorzystywane do działalności korzystającej ze zwolnienia od podatku VAT.

Tym samym nie istnieje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami, rozliczanymi w ramach otrzymanej dotacji unijnej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał:

 • Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
 • Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
  - nabycia towarów i usług,
  - dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.
 • Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy: obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Sygn.. akt 0114-KDIP4-2.4012.153.2023.1.MC