Postępowanie konkursowe dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu prac protetycznych na potrzeby Instytutu Stomatologii CSK ul. Pomorska 251. 

Prace będą wykonywane dla jednostek zlokalizowanych w:
- Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
- Bełchatowie przy ul. Barbary 1
- Skierniewicach przy ul. Lelewela 5

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Umowy z wybranymi oferentami zostaną zawarte na okres 3 lat.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej: Konkurs ofert – prace protetyczne. Nie otwierać przed godz. 10.15 12 maja 2022 r. w sekretariacie Szpitala - pok. 216/w kancelarii Szpitala (parter, budynek A-3) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

Termin składania ofert: 12 maja 2022 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert: 12 maja 2022 r. o godz. 10.15 w pok. 405D Szpitala w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Dorota Bonowicz - Kwiatkowska tel. (42) 675-75-88,

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo: 100 proc. oceny

 Oferta powinna zawierać:
1. Dane o oferencie - dokładny adres, nr PESEL, telefon/fax., numer rachunku bankowego – Załącznik nr 1;
2. Oświadczenie oferenta - Załącznik nr 2;
3. Wypełniona i podpisana oferta cenowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Załącznik nr 3;
4. Podpisany „Projekt umowy”– Załącznik nr 4;
5. Warunki gwarancji – Załącznik nr 5;
6. Oświadczenie oferenta (podatek VAT) – Załącznik nr 6;
7. Zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru;
8. Kopia nadania NIP, REGON;
9. Kopie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
10. Kopia dyplomu uprawniającego do wykonywania prac.

 Załączniki 1 – 6 tutaj