Stawki kart podatkowej są corocznie podwyższane o poziom odpowiadający, podawanemu przez GUS, wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy (w stosunku do takiego samego okresu roku ubiegłego).

Wskaźnik ten w okresie I-III kwartału 2014 r. w stosunku do I-III kwartału 2013 r. wyniósł 100,2. Zgodnie z tym stawki podatku wynikającego z karty podatkowej na 2015 wzrosną o 0,2 proc.

Przypomnijmy, że aby rozliczać się w formie karty podatkowej, należy do 20 stycznia złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego na druku PIT-16. Osoby, które dopiero planują założenie gabinetu dentystycznego, muszą złożyć wniosek przed rozpoczęciem działalności.

Profesja

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywaniu zawodu miesięcznie

Stawka

Lekarz i lekarz stomatolog

 

do 48

14,80 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

710,40 zł + 19,80 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

1660,80 zł

Technik dentystyczny

 

do 24

13,10 zł za każdą godzinę

powyżej 24 do 96

314,40 zł + 17,00 zł za każdą godzinę ponad 24

powyżej 96

1538,40 zł

Powyższe stawki dotyczą również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Stawki podatku wynikające z karty podatkowej podaje obwieszczenie ministra finansów z 17 listopada 2014 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r. (M.P. poz. 1119)