• Wnioski o stypendia, które uruchomiło Ministerstwo Zdrowia, będzie rozpatrywała specjalna Komisja powołana zarządzeniem MZ
 • Stypendysta może otrzymać maksymalnie 3 tys. zł miesięcznie przez 9 miesięcy w roku i tylko przez trzy lata studiów
 • W roku akademickim 2022/2023 ma być przyznanych 1 tys. stypendiów i kolejnych 1 tys. - od roku 2023/24
 • Stypendia maja być uruchamiane bez względu na status uczelni (publiczna, prywatna), czy charakter studiów (stacjonarne, niestacjonarne)

W skład Zespołu do spraw oceny wniosków studentów o stypendia ministra zdrowia wchodzą:

 • przewodniczący Zespołu, prof. dr hab. Wojciech Maksymilian Fendler, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne i nauki o zdrowiu;

Członkowie Zespołu:

 • dr hab. Łukasz Balwicki, przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dyscyplinie naukowej: nauki o zdrowiu i nauki medyczne,
 • dr hab. Piotr Mariusz Donizy, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne,
 • dr hab. Maciej Krzysztof Haberka, przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dyscyplinie naukowej: nauki o zdrowiu i nauki medyczne,
 • prof. dr hab. Juliusz Huber, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne i nauki o zdrowiu,
 • dr hab. Bartosz Hudzik, przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne i nauki o zdrowiu,
 • dr hab. Bartłomiej Grzegorz Kałaska, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dyscyplinie naukowej: nauki farmaceutyczne,
 • prof. dr hab. Mateusz Kurzawski, przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w dyscyplinie naukowej: nauki farmaceutyczne i nauki medyczne,
 • dr hab. Małgorzata Marchelek-Myśliwiec, przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne,
 • dr hab. Andrzej Piotr Myśliwiec, przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w dyscyplinie naukowej: nauki o kulturze fizycznej,
 • prof. dr hab. Tomasz Plech, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dyscyplinie naukowej: nauki o zdrowiu,
 • prof. dr hab. Marzenna Krystyna Podhorska-Okołów, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne,
 • dr hab. Karol Połom, przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne,
 • prof. dr hab. Przemysław Sikora, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne,
 • dr hab. Anna Nina Staniszewska, przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dyscyplinie naukowej: nauki o zdrowiu i nauki medyczne,
 • prof. dr hab. Marcin Wojnar, przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne i nauki o zdrowiu,
 • prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dyscyplinie naukowej: nauki farmaceutyczne,
 • dr hab. Marta Zielińska, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne.

 W posiedzeniach Zespołu bierze udział przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, bez prawa udziału w głosowaniach Zespołu.

Przewodniczący Zespołu i jego członkowie nie mogą brać udziału w ocenie wniosków o przyznanie stypendium m.in. w przypadku, gdy wnioskodawca odbywa kształcenie w tej samej uczelni, którą reprezentują oceniający wniosek.

Do zadań Zespołu należy:

 • opracowanie kryteriów oceny wniosków (metoda punktowa),
 • ocena wniosków o przyznanie stypendium dla studentów

Zarządzenie ministra zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów 

Stypendia dla lekarzy i lekarzy dentystów

Zasady przyznawania stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów:

Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosić ma 3 tys. zł.

Stypendium obejmuje okres 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca włącznie).

Stypendia będą przyznawane tylko na trzy lata studiów.

Zaplanowano dwie edycje stypendiów:

 • w 2022 r. stypendium otrzyma 1 tys. osób (okres przyznawania stypendium to lata akademickie: 2022/23, 2023/24 i 2024/25);
 • w 2023 r. stypendium otrzyma kolejne 1 tys. osób (okres przyznawania stypendium to lata akademickie: 2023/24, 2024/25 i 2025/26).

O stypendium może się ubiegać osoba rekrutująca się na I rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelni publicznej lub uczelni niepublicznej (i przyjęta na studia).

Kryterium otrzymania stypendium: największa liczba punktów uzyskana w trakcie procesu rekrutacji na dany kierunek studiów.

Stypendium będzie przyznawane określonemu procentowi najlepszych studentów w każdej uczelni.

Warunki, które musi wypełnić uczelnia 

Uczelnia, student której może uzyskać dofinansowanie, musi spełnić łącznie cztery warunki:

 • dokona rekrutacji na rok akademicki 2022/23 (wg stanu na 1 listopada 2022 r.) oraz na rok akademicki 2023/24 (wg stanu na 1 listopada 2023 r.) na wskazane kierunki studiów łącznie co najmniej 60 osób - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (według stanu na 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r.) będzie kształciła co najmniej 200 studentów łącznie na wspomnianych kierunkach na studiach stacjonarnych - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • nie jest postawiona w stan likwidacji;
 • w latach 2019 - 2022 żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, oceny jakości kształcenia.

Tylko uczelnie spełniające takie warunki mogą wnioskować do Ministerstwa Zdrowia o przyznanie stypendiów dla swoich studentów.

Ministerstwo Zdrowia określa jednolity dla wszystkich uczelni procent najlepszych studentów, którzy będą mogli otrzymać stypendium.

Regulamin przyznawania stypendiów

Uczelnia będzie musiała sporządzić regulamin stypendiów, w którym określi m.in.:

 •  zasady wyłaniania stypendystów z uwzględnieniem
  - - listy rankingowej przyjęć na studia,
  - - równomiernego udziału procentowego przyznanych stypendiów na poszczególnych kierunkach oraz
 • sposób wyłaniania najlepszych studentów na kolejnych latach (w celu uzupełnienia stypendiów powstałych w wyniku rezygnacji ze studiów, skreślenia z listy studentów lub uzyskania średniej studiów poniżej średniej 4.0 wśród studentów, którzy otrzymali stypendium na I roku studiów).
   Uczelnia co kwartał będzie przekazywała do Ministerstwa Zdrowia zestawienie z liczbą studentów kwalifikujących się do przyznania stypendium.

Po zakończeniu I i II roku studiów nastąpi weryfikacja posiadania statusu studenta przez stypendystę oraz poziomu nauki studenta.

Stypendium nie będzie przyznawane w kolejnym roku studiów, jeśli student:

 • zrezygnuje ze studiów,
 • zostanie skreślony z listy studentów,
 • uzyska średnią studiów poniżej średniej 4.0.
 • W takiej sytuacji uczelnia będzie mogła przyznać stypendium innemu studentowi na danym roku studiów, który będzie spełniał warunki (status studenta i średnia studiów).

Zasady przyznawania stypendiów na kolejnych latach muszą być określone w regulaminie stypendiów.

Student, który otrzyma stypendium, nie może jednocześnie otrzymać stypendium rektora.