W sumie przebadanych ma być ok. 400 dzieci, wyłącznie 5-letnich. Badania będą realizowane w przedszkolach, które biorą udział w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy", jednak możliwe jest również uwzględnienie w próbie badawczej grupy dzieci nie uczestniczących w projekcie - celem zapewnienia danych porównawczych.

Badania będą zrealizowane w oparciu o metodologię i arkusz badawczy opracowany przez Radę Programową Projektu. Badania będą prowadzone pod nadzorem koordynatora, w ich realizację zostaną zaangażowane łącznie trzy osoby (koordynator i dwie osoby prowadzące badania), w podsumowaniu ich wyników będzie również uczestniczył statystyk.

Osoby ubiegające się o realizację niniejszego zamówienia muszą posiadać: wykształcenie wyższe medyczne, prawo do wykonywania zawodu lekarza dentysty, specjalizację w zakresie stomatologii dziecięcej lub ukończone szkolenie specjalizacyjne w zakresie stomatologii dziecięcej oraz doświadczenie w realizacji minimum 1 badania epidemiologicznego z zakresu stomatologii dziecięcej. Realizacja pierwszej tury badań odbędzie się w ciągu 40 dni roboczych od zakończenia pierwszego etapu, nie później niż do końca maja 2015 r. Drugą turę badań zaplanowano w okresie od stycznia 2016 r. do końca marca 2016 r.

Za realizację zadania osoby wybrane otrzymają wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto za każde przeprowadzone badanie.

Więcej: zebymalegodziecka.pl