PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Do końca sierpnia można występować o dofinansowanie wdrożenia EDM

Autor: miro • Źródło: ms
26-08-2021, 12:30
Do końca sierpnia można występować o dofinansowanie wdrożenia EDM Program dofinansowania zakupu EDM (fot. unsplash)
Wnioski o dofinansowanie wdrożenia EDM (do 15 tys. zł), w ramach cyklów pilotażowych prowadzonych przez Centrum e-Zdrowia, można składać tylko do końca sierpnia 2021 r.
  • Wydatki na EDM, które mogą korzystać ze wsparcia w wysokości do 15  tys. zł, powinny być poniesione ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie mogą zostać objęte dofinansowaniem z innych źródeł (z programów publicznych).

  • Możliwe jest zatem otrzymanie nie tylko zwrotu wydatków, ale i comiesięcznego wynagrodzenia za udział w pilotażu.

  • EDM obejmuje m.in. wystawianie e-recept i e-skierowań oraz digitalizację dokumentacji medycznej, np. wyników badań laboratoryjnych, czy kart opisów badań diagnostycznych. 

EDM to jedna z największych zmian, których doświadcza sektor medyczny, w tym gabinety stomatologiczne. W celu dostosowania się do nowych wymogów prawnych, konieczne są inwestycje w nowe narzędzia, procedury i oprogramowanie. Pojawiają się programy dofinansowania wdrożenia EDM, z których wciąż można skorzystać, aby odzyskać część poniesionych kosztów. Uwaga jednak - trzeba się spieszyć!

Obowiązkowy katalog dokumentacji medycznej

W ramach cyfrowej transformacji sektora medycznego na początku 2021 r. powstał obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (zwanej także EDM), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podmioty medyczne zostały zobowiązane m.in. do wystawiania e-recept i e-skierowań. Jednak EDM obejmuje też digitalizację dokumentacji medycznej, np. wyników badań laboratoryjnych, czy kart opisów badań diagnostycznych.

Od 1 lipca 2021 r. katalog dokumentacji medycznej, które należy przekazać do Systemu Informacji Medycznej („SIM”), został rozszerzony. Z tego względu do SIM konieczne jest przekazywanie danych zdarzenia medycznego, definiowanego jako kontakt personelu medycznego z pacjentem, podczas którego następuje diagnozowanie, leczenie lub zastosowanie leku.

Dla gabinetów stomatologicznych oznacza to zatem konieczność wdrożenia odpowiednich procedur i systemów umożliwiających zbieranie i przetwarzanie dokumentów tak, aby mogły wywiązać się z obowiązku przekazania ich do bazy danych w przeciągu dwóch dni w przypadku zdarzeń jednorazowych, a w przypadku zdarzeń długoterminowych (czyli np. leczenia wieloetapowego) – dwa dni od ich rozpoczęcia.

Dofinansowanie wdrożenia EDM tylko do końca sierpnia

Wsparcie digitalizacji, stanowiącej duże wyzwanie dla placówek medycznych, ma nastąpić poprzez dofinansowanie EDM w cyklach pilotażowych prowadzonych przez Centrum e-Zdrowia.

Z końcem sierpnia kończy się nabór wniosków do II cyklu pilotażu, co oznacza, że można złożyć je jeszcze do 31 sierpnia 2021 r. do dyrektora właściwego OW NFZ.

Wzór takiego wniosku znajduje się w załącznikach do  zarządzenia prezesa NFZ z 11 maja 2021 r. pod tytułem Załącznik nr 1 do umowy.

Kryteria uzyskania dofinansowania implementacji EDM

Katalog świadczeniodawców uprawnionych do skorzystania z dofinansowania jest bardzo szeroki, dotyczy on zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie EDM
Kryteria stanowią, że o dofinansowanie mogą wnioskować podmioty wykonujące działalność leczniczą:
- podmioty lecznicze;
- lekarze dentyści, lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci wykonujący zawód jako praktykę zawodową;
- inne podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych;
- podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne i podmioty udzielające opieki farmaceutycznej.

Urządzenia, oprogramowanie, usługi warunkiem uzyskania wsparcia

Warunkiem koniecznym udziału w pilotażu jest posiadanie urządzeń, oprogramowania lub odpowiednich usług związanych z uruchomieniem raportowania zdarzeń medycznych, lub prowadzeniem wymiany EDM z innymi usługodawcami za pośrednictwem Systemu P1, które zostały zakupione w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Urządzenia informatyczne definiowane są jako serwery, komputery stacjonarne, laptopy, routery, przełączniki sieciowe, urządzenia wielofunkcyjne z funkcją skanowania, skanery lub urządzenia pamięci masowej (macierze, NAS, rozbudowa tego typu urządzeń).

Oprogramowaniem mogą być z kolei licencje na oprogramowanie narzędziowe, oprogramowanie do wirtualizacji, oprogramowanie biurowe lub systemy operacyjne.

Odpowiednimi usługami w rozumieniu zarządzenia są z kolei instalacje i konfiguracje oprogramowania, dostęp do aplikacji WEB oraz usługi szkoleniowe związane z wdrożeniem oprogramowania.

Wykluczenia ze wsparcia zakupu EDM

Należy pamiętać, że wydatki na EDM muszą zostać poniesione ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie mogą zostać objęte dofinansowaniem z innych źródeł (z programów publicznych).

Z dofinansowania nie może skorzystać także świadczeniodawca, który otrzymał już dofinasowanie w ramach pilotażu EDM lub skorzystał w 2021 r. z dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej na warunkach określonych w zarządzeniu nr 66/2021/DEF prezesa NFZ z 13 kwietnia 2021 r.

Etapy procesu o dofinansowanie implementacji EDM

Proces przebiega zasadniczo w dwóch fazach. Najpierw musi być zawarte porozumienie z Centrum e-Zdrowie, które dotyczy uczestnictwa w pilotażu. Potwierdza ono zakwalifikowanie świadczeniodawcy do udziału w programie oraz określa szczegółowe kryteria aktywnego udziału. Centrum zastrzega sobie możliwość kontaktu i podpisania porozumienia jedynie z wybranymi uczestnikami, którzy najlepiej spełniają wymagane kryteria i cele pilotażu. Decyzja co do spełniania kryteriów naboru należy wyłącznie do Centrum.

Od momentu uzyskania kwalifikacji z Centrum e-Zdrowie proces odbywa się łatwo i szybko. Dyrektor zawiera bowiem z uprawnionym świadczeniodawcą umowę w terminie 14 dni od dnia złożenia kopii porozumienia z Centrum. Wzór takiej umowy został już sporządzony i stanowi załącznik ww. zarządzenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku środki są przekazywane na wskazany przez świadczeniodawcę rachunek bankowy także w terminie 14 dni.

Kwota wsparcia wdrożenia EDM

Kwota dofinansowania dla jednego uprawnionego świadczeniodawcy nie może przekroczyć 15 tys. zł bez podatku VAT lub powiększonej o podatek VAT (w zależności od możliwości jego odliczenia).

W przypadku wydatków przekraczających tę kwotę - dofinansowanie liczone jest od kwoty 15 tys. zł lub 15 tys. zł powiększonej o podatek VAT.

Po każdorazowym potwierdzeniu przez Centrum aktywnego udziału w pilotażu uprawniony świadczeniodawca za każdy miesiąc otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 15 tys. zł (kwota z podatkiem VAT). Możliwe jest zatem otrzymanie nie tylko zwrotu wydatków, ale i comiesięcznego wynagrodzenia za udział w pilotażu.

Autorki: r.pr. Justyna Matuszak-Leśny, Zofia Stanisławska (Junior Associate w esb Adwokaci i Radcowie Prawni)

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH