Dentystów powinna zainteresować najbardziej szansa otrzymania pieniędzy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Kwota dotacji, którą można otrzymać na szkolenia to 12 tys. zł na osobę.

Kto może ubiegać się o dotację?
O dotację może ubiegać się każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, a także pracodawca.
Pracodawca, w świetle przepisów, to osoba zatrudniająca co najmniej  jedną osobę na umowę o pracę. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Przeznaczenie środków finansowych
Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:
- kursy i studia podyplomowe, realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

Wysokość dotacji
Dotacja wynosi 100 proc. projektu - jeśli otrzymuje ją firma mająca status mikroprzedsiębiorcy (zatrudnionych jest w niej poniżej 10 osób na umowę o pracę). W przypadku małych i średnich firm - koszty refundacji wynoszą 80 proc. kosztów szkoleń.

Rodzaj umowy o pracę
Nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspierającego środkami KFS, a także czy jest to praca na cały, czy część  etatu. Pracodawca, jako osoba pracująca, może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

W 2016 r. o wsparcie ze środków KFS mogą ubiegać się pracodawcy zamierzający inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników (i swoich). Szkolenia muszą być ściśle związane z branżą (wykluczone są dotacje na szkolenia miękkie uczące tylko ogólnych umiejętności).
Priorytetowo traktowany będą wnioski o dofinansowanie, jeśli w szkoleniach wezmą udział osoby do 30 roku życia.

Pozyskiwanie dotacji i więcej informacji:
tel. 883 105 100
mail: biuro@dentalway.pl