Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku apeluje do podmiotów zawierających z lekarzami i lekarzami dentystami umowy cywilnoprawne, w ramach których lekarz odbywa specjalizację o przydzielenie  wynagrodzeń przysługujących tym lekarzom w wysokości nie niższej niż odpowiadającej wynagrodzeniom przewidzianym dla lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury.

 Należy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym od 8 sierpnia 2020 brzmieniem art. 16h ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, odbywanie specjalizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne wiąże się z należnym lekarzowi wynagrodzeniem, które nie może być niższe od minimalnej stawki godzinowej za pracę ustalonej na podstawie przepisów ustawy z  10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 Rzeczywiste wynagrodzenie określane w umowach powinno jednak, w ocenie ORL w Gdańsku odpowiadać temu, jakie określone zostało przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia dla lekarzy rezydentów, gdyż nie ma powodów, by różnicować wartość pracy świadczonej przez lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w ramach umów rezydenckich i umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenie lekarzy posiadających już specjalizację i kontynuujących doskonalenie zawodowe poprzez odbywanie kolejnej specjalizacji powinno zaś odpowiadać wysokości wynagrodzeń należnych lekarzom specjalistom udzielającym świadczeń w danym podmiocie.

Dbałość o godność wykonywania zawodu lekarza oraz konieczność zapewnienia lekarzom należytych warunków wykonywania zawodu przemawia za takim kształtowaniem wynagrodzeń lekarzy w trakcie specjalizacji. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku zwraca się zatem do podmiotów prowadzących specjalizacje o przyjęcie powyższych zasad jako standardu wynagradzania lekarzy specjalizujących się na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ponadto ORL w Gdańsku przypomina podmiotom prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, iż wymaganie od lekarza skierowanego do danego podmiotu celem dobywania specjalizacji,  zawarcia umowy nie przewidującej wynagrodzenia lub wręcz wyraźnie wyłączającej prawo do wynagrodzenia, stanowi naruszenie przepisu ustawy i nie powinno mieć miejsca.  Szczegóły tego apelu tutaj.