• Zakład Karny w Krzywańcu (w Oddziale Zewnętrznym) poszukuje świadczeniodawcy usług stomatologicznych. Oferty można składać do 19 września
 • Umowa będzie zawarta do 31 grudnia 2022 r.
 • Świadczenia mają być realizowane przez jedne dzień w tygodniu, w ciągu 8 godzin

Realizacja opieki stomatologicznej. Konkurs ofert w Zakładzie Karnym

Trwa konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu (Oddziale Zewnętrznym) w zakresie leczenia stomatologicznego. Umowa zostanie zawarta od 1 października do 31 grudnia 2022 r.

Czas pracy: jeden dzień w tygodniu przez 8 godzin.

 

Wartość zamówienia: 9 tys. zł

Dni świadczenia usług stomatologicznych ustalane w porozumieniu z kierownikiem Ambulatorium z Izbą Chorych ZK w Krzywańcu. Leczenie osadzonych będzie się odbywało w Oddziale Zewnętrznym w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu, ul. Nowa 2, 68 – 300 Lubsko

Obowiązki lekarza dentysty w ramach kontraktu

Szczegółowy wykaz świadczeń:

 • zorganizowanie należytej opieki stomatologicznej dla osadzonych, przyjmowanie wszystkich zapisujących się oraz prowadzenie dokumentacji z leczenia stomatologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • dokonywanie przeglądu jamy ustnej każdego nowo przybyłego osadzonego w ciągu 14 dni od jego przybycia do Zakładu Karnego i odnotowanie wyniku badania w książce zdrowia skazanego (tymczasowo aresztowanego) w postaci diagramu;
 • okresowe badanie jamy ustnej;
 • udzielanie świadczeń pacjentom w zakresie stomatologii zachowawczej;
 • sporządzanie wniosków w sprawie protezowania uzębienia pacjentów;
 • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie gabinetu stomatologicznego;
 • ustalanie miesięcznego normatywu z użycia leków stomatologicznych;
 • udzielanie pisemnych wyjaśnień w przypadku próśb, skarg i wniosków osób pozbawionych wolności lub w sprawach sądowych dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • zastępowanie lekarza POZ w nagłych wypadkach.

Termin składania ofert:19 września 2022 r. do 11:45. Oferty należy składać w: Zakład Karny w Krzywańcu (biuro podawcze)
Otwarcie ofert nastąpi 19 września 2022 r. o godz. 12:00.