Przyjmowaniem wniosków zajmują się lokalne urzędy pracy. Na cały 2021 r. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, które finansuje cały program, przygotowało 260 mln zł.

Maksymalna kwota dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na jedną osobę nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (15 855 zł). Wysokość dofinansowania wynosi: 80 proc. - dla małych, średnich i dużych firm oraz 100 proc. - dla mikroprzedsiębiorstw.

Dofinansowanie - dla kogo

W 2021 r. o dofinansowanie z programu mogą ubiegać się właściciele gabinetów stomatologicznych zatrudniający pracowników:
- którzy na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
- powyżej 45 roku życia wracających do pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki na dzieckiem;
- którzy nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły czy świadectwa dojrzałości.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski także o dofinansowanie szkoleń realizowanych drogą elektroniczną (online).

Ograniczenia w składaniu wniosków

Są jednak liczne ograniczenia w pozyskiwaniu środków, gdyż lekarze dentyści nie mogą się ubiegać o dofinansowanie na pokrycie kosztów:
- szkolenia specjalizacyjnego i staży podyplomowych;
- udziału w konferencjach, kongresach czy warsztatach;
- kształcenia ustawicznego, które odbywa się poza Polską;
- studiów licencjackich, magisterskich czy doktoranckich;
- szkoleń obowiązkowych BHP czy PPOŻ;
- badań okresowych;
- wyjazdów, noclegu czy wyżywienia.

Wnioski składa się w lokalnym urzędzie pracy właściwym dla lokalizacji prowadzonej działalności gospodarczej.