• Dent-a-Medical czeka na inwestora strategicznego
  • Główna działalność spółki jest związana z integracją gabinetów stomatologicznych w obrębie marki Dent-a-Medical.
  • W 2020 r. spółka uzyskiwała przychody ze sprzedaży wyłącznie w segmencie stomatologicznym (w 2020 r. rzędu kilkudziesięciu tys. zł).

Zamiarem Dent-a-Medical jest utrzymywanie działalności stomatologicznej co najmniej do momentu, aż inwestor strategiczny skutecznie obejmie pakiet kontrolny akcji i wdroży własną strategie rozwoju.

Obecnie spółka nie posiada zasobów potrzebnych do realizacji nowych projektów, jak również do rozwoju w zakresie segmentu stomatologicznego.

Działalnością spółki jest oferowanie dostępu do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej - zakładom pracy.

Oferta teoretyczna: usługi w ramach ogólnopolskiej sieci partnerskich klinik stomatologicznych

Oferowanie usług odbywa się poprzez ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających we współpracy z Dent-a-Medical. Spółka skonstruowała produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (np. ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego —pacjenta, obsługiwanego w gabinetach partnerskich Dent-a-Medica I.

Główna działalność spółki jest związana z integracją gabinetów stomatologicznych w obrębie marki Dent-a-Medical. Spółka w ramach prowadzonej infolinii obsługuje klientów indywidualnych bezpośrednio oraz pośrednio w ramach realizacji kontraktów B2B, w tym kontraktów ubezpieczeniowych.

Obecnie działalność, prowadzona przez spółkę w segmencie stomatologicznym, skupia się przede wszystkim na współpracy z jedną firmą. Z tytułu tej umowy spółka uzyskuje wynagrodzenie płatne w miesięcznych stawkach w wysokości uzależnionej od liczby użytkowników produktów opieki zdrowotnej. Utrata największego klienta może przełożyć się na wycofanie spółki z działalności w tym segmencie oraz przełożyć się na całkowitą utratę obecnego źródła przychodów.

Może to mieć bardzo istotne konsekwencje dla sytuacji finansowej spółki, łącznie z możliwością upadłości. W 2020 r. poziom współpracy z głównym klientem spółki istotnie obniżył się w stosunku do 2019 r.

Znikome przychody z działalności w branży stomatologicznej 

W 2020 r. spółka uzyskiwała przychody ze sprzedaży wyłącznie w segmencie stomatologicznym. Głównym źródłem przychodów była sprzedaż programów opieki stomatologicznej w formie abonamentu. Struktura przychodów ze sprzedaży w segmencie stomatologicznym w ostatnich latach kształtowała się następująco (w tys. zł):
2020: 44,6
2019: 258,8
2018: 296,8
2017: 304,7
2016: 342,8

Od 2017 to w zasadzie jedyne przychody spółki. Segment deweloperski został wygaszony, natomiast nowy segment handlu produktami rolnymi jest w fazie przygotowań.

Zagrożenie dla kontynuacji działalności operacyjnej spółki

Obecna sytuacja operacyjna i finansowa spółki, wynikająca również z ujemnych kapitałów własnych, powoduje istnienie zagrożenia dla kontynuacji działalności operacyjnej spółki w 2021 r., nie mniej jednak rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisje akcji serii M i N istotnie lub całkowicie oddali to ryzyko.

Spółka posiada umowy z ok. 200 gabinetami stomatologicznymi. Umowy podpisywane do tej pory mają charakter wieloletni. Obecni kontrahenci spółki w zakresie usług B2B oczekują utrzymywania wielkości sieci partnerskiej firmy na odpowiednim poziomie. Ewentualne pojawiające się problemy z utrzymaniem odpowiedniej liczby placówek mogą skutkować brakiem lub zaprzestaniem współpracy z tymi kontrahentami.

Opisane czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową firmy.