• Poszukiwani są stomatolodzy chcący realizować opiekę nad uczniami z pięciu szkół w gminie Stęszew
 • Opieka zdrowotna nad uczniami ma być realizowana ze środków finansowych ujętych w planie finansowym NFZ
 • Świadczenia opieki stomatologicznej powinny być realizowane w pomieszczeniu przeznaczonym na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej w Stęszewie przy ul. Szkolnej 1
 • Termin nadsyłania ofert 12 maja 2023 r.   

Burmistrz Gminy Stęszew zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stęszew.

Opieka stomatologiczna obejmuje:

 • Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 • Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561
  z późn. zm.). w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
 • Świadczenia opieki stomatologicznej finansowane są ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.
 • Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód  u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Opieka zdrowotna nad uczniami będzie realizowana ze środków finansowych ujętych w planie finansowym NFZ.

Szczegółowy wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1462) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1912).

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

Opieka stomatologiczna nad uczniami odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

Obowiązki po stronie oferentów 

Świadczenia opieki stomatologicznej powinny być realizowane w pomieszczeniu przeznaczonym na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej w Stęszewie, w budynku przy ul. Szkolnej 1.

Oferent powinien wyposażyć pomieszczenie w sprzęt umożliwiający realizację świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej.

Organ prowadzący przewiduje zawarcie porozumienia z jednym świadczeniodawcą.

Opieka stomatologiczna dotyczy uczniów szkół, dla których Gmina Stęszew jest organem prowadzącym.

Kto skorzysta z opieki stomatologicznej 

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież z następujących szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa w Stęszewie - ok. 920 uczniów,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Stęszewie - ok 30 uczniów,
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeziorkach – ok. 160 uczniów,
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strykowie – ok. 150 uczniów,
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu – ok. 130 uczniów.

Algorytm składania ofert

Oferta powinna zawierać:

 • zgłoszenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do oferty,
 • zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej,
 • kopię potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru,
 • oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji lub zatrudnianiu specjalistów,
 • kopię umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych.

Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, z dopiskiem Opieka Stomatologiczna nad uczniami 

Termin nadsyłania ofert: do 12 maja 2023 r. do godz. 15:00. (w przypadku ofert kierowanych pocztą decyduje data stempla pocztowego)

Informacje dodatkowe o zadaniu można otrzymać pod tel. nr. 61819713