• Przejęcie przez NFZ finansowania części programów zdrowotnych i ratownictwa medycznego ma służyć optymalizacji kosztów - zapewnia wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski
  • Według Ministerstwa Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia ma możliwość pełnego pokrycia skutków finansowych, wynikających z projektowanych rozwiązań, bez rezygnacji z innych świadczeń finansowanych przez Fundusz i bez ograniczania dotychczasowych wydatków
  • Projekt ustawy nie będzie skierowany do konsultacji publicznych, aby umożliwić wprowadzenie proponowanych przepisów równolegle z ustawą budżetową na 2023 r. 

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przekonuje, że podstawowym celem proponowanych przepisów jest optymalizacja wydatkowania środków publicznych na cele ochrony zdrowia.

Poza tym zmiana dotyczy jedynie dwóch grup programów polityki zdrowotnej, realizowanych przez ministra zdrowia:

  • programów dotyczących: profilaktyki, diagnostyki i leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z HIV z modułem profilaktyki, diagnostyki i leczenia WZW typu C osób osadzonych w zakładach penitencjarnych;
  • programu leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych

Od 2023 r. podmiotem odpowiedzialnym za finansowanie zakupu produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych ma być Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zespoły ratownictwa medycznego finansowane z jednego źródła

W przypadku zadań realizowanych przez zespoły ratownictwa medycznego, finansowanych obecnie z budżetu wojewodów, zmiana ma m.in. na celu uproszczenie systemu. Służyć temu ma  powierzenie finansowania świadczeń jednemu podmiotowi. Za wszystkie zadania, związane z planowaniem środków na ten cel, ich wydatkowaniem i rozliczaniem - będzie odpowiedzialny NFZ.

NFZ ma pieniądze na realizowanie nowych zadań

Narodowy Fundusz Zdrowia ma możliwość pełnego pokrycia skutków finansowych, wynikających z projektowanych rozwiązań, bez rezygnacji z innych świadczeń finansowanych przez Fundusz i bez ograniczania dotychczasowych wydatków.

W 2023 r. wydatki będą realizowane ze środków zgromadzonych na funduszu zapasowym, a od 2024 r.:

  • ze zwiększonych przychodów NFZ z tytułu prognozowanego wzrostu przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • dzięki przekazywanej z budżetu państwa dotacji podmiotowej
  • wpłaty na zasilenie funduszu zapasowego (minister zdrowia jest do tego uprawniony na podstawie art. 131d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 wsparty przez NFZ

Proponowane zmiany zasad finansowania miałyby umożliwić przekazanie środków z funduszu zapasowego NFZ do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w związku z potrzebą kontynuowania realizacji niektórych zadań z zakresu ochrony zdrowia mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2). Chodzi o m.in. finansowanie szczepień ochronnych, czy koszty związane z działalnością infolinii Narodowego Programu Szczepień.

Kwota ewentualnego zasilenia Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będzie możliwa do ustalenia po uwzględnieniu potrzeb wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju, a także po określeniu kwoty środków pozostających na funduszu zapasowym NFZ.

Projekt ustawy nie będzie skierowany do konsultacji publicznych, aby umożliwić wprowadzenie proponowanych przepisów równolegle z ustawą budżetową na 2023 r.