Umowy z wybranymi oferentami zostaną zawarte na 3 lata.

Maksymalne wynagrodzenie procentowe jakie udzielający zamówienia zapłaci w zależności od obrotu wynosi:
0 zł - 4000 zł - 30 proc.
4001 – 5000 zł 1200 + 35 proc. od nadwyżki
od 5001 - 1550 zł + 40 proc. od nadwyżki

Natomiast za udzielanie świadczeń zdrowotnych przy udziale studentów maksymalne wynagrodzenie procentowe wynosi 10 proc. od obrotu, po potrąceniu kosztów technicznych.

Każdy oferent może przedłożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę

Oceniane będą tylko te oferty, które spełniają w całości wymagania SWKO.

Udzielający zamówienia wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo (100 proc.)

Konkurs ofert będzie ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta.

Termin składania ofert: 20 października 2021 r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert: 20 października 2021 r. o godz. 10.30 w pok. 405D Szpitala

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Szpitala - pok. 216/w kancelarii Szpitala (parter, budynek A-3) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Kopertę należy oznaczyć: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii. Nie otwierać przed 20.10.2021 r. do godz.10.30.”

Termin związania ofertą: 30 dni.

Kontakt: mgr Dorota Kwiatkowska tel. 42 675- 75- 88.

Szczegółowa specyfikacja tutaj