Przepisy w tym względzie wynikają z polecenia ministra zdrowia z 1 listopada 2020 r. - prezes NFZ ma obowiązek przekazywania podmiotom leczniczym dodatkowych środków finansowych w tym celu.

Uprawnienie do dodatkowego świadczenia pieniężnego obejmuje osoby wykonujące zawód medyczny, gdy:
-  uczestniczą one w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 - w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego;  
- udzielają one świadczeń zdrowotnych - w ramach izby przyjęć, SOR lub zespołów ratownictwa medycznego;
- wykonują one czynności diagnostyki laboratoryjnej - w laboratoriach szpitalnych I, II i III poziomu zabezpieczenia (z którymi NFZ zawarł umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2 i zostały wpisane na listę Ministerstwa Zdrowia).   

Konieczny bezpośredni kontakt z pacjentem

Polecenie ministra zdrowia nie wyjaśnia, jak należy rozumieć zwrot dotyczący udzielania świadczeń „w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2”.  Pewnego rodzaju podpowiedź została zawarta w piśmie ministra zdrowia do prezesa NRL z 2 lutego 2021 r. 

W piśmie tym wskazano, że „bezpośredni kontakt” z pacjentem z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, powinien być faktyczny, a nie tylko potencjalny, nie powinien mieć charakteru incydentalnego oraz powinien wynikać z faktycznie wykonywanych zadań lub udzielanych świadczeń zdrowotnych na rzecz takich pacjentów.

Trzeba przyjąć, że „bezpośredni kontakt” z pacjentem covidowym mają osoby wykonujące regularnie czynności medyczne w ramach codziennych obowiązków, gdy np. udzielają konsultacji, czy przeprowadzają badanie osób zakażonych lub podejrzanych o zakażenie w izbach przyjęć, czy na SOR.

Potwierdzeniem tego rozwiązania jest pismo Ministerstwa Zdrowia z 18 grudnia 2020 r. skierowane do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, gdzie wyraźnie wskazano, że polecenie nie wprowadza ograniczenia kręgu osób uprawnionych do świadczenia dodatkowego tylko do personelu zatrudnionego na oddziale szpitali II lub III poziomu zabezpieczenia. 

W zakresie dotyczącym pozostałych grup uprawnionych jest mowa jedynie o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach izby przyjęć,  SOR lub zespołów ratownictwa medycznego (ewentualnie wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej w tych podmiotach). Polecenie nie nakazuje, aby te dwie grupy osób uprawnionych musiały mieć styczność – „bezpośredni kontakt” z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie na COVID-19.

Wysokość dodatku covidowego

Wysokość świadczenia dodatkowego wynosi 100 proc. wynagrodzenia danej uprawnionej osoby, przy czym nie może to być więcej niż 15 tys. zł (w poprzedniej wersji polecenia kwota ta miała być równa 50 proc. wynagrodzenia danej osoby oraz nie mogła być wyższa niż 10 tys. zł). Świadczenie dodatkowe podlega proporcjonalnemu obniżeniu za miesiąc, gdy osoba uprawniona będzie świadczyć pracę przez niepełny miesiąc.   

Wysokość dodatkowego świadczenia jest uzależniona jedynie od wysokości miesięcznego wynagrodzenia uprawnionej osoby - polecenie ministra zdrowia nie przewiduje żadnych innych kryteriów przy obliczaniu jego wysokości,  np. minimalnej liczby godzin pracy z pacjentem zakażonym, przebywania w kombinezonie ochronnym, czy ilości „obsłużonych” pacjentów. Nie ma także podstaw domagania się przez dyrekcje szpitali sporządzania przez lekarzy listy, czy wykazu czasu poświęconego na pacjentów covidowych.

Warunkiem otrzymania dodatku jest uprzednie zgłoszenie danej osoby uprawionej do oddziału wojewódzkiego NFZ przez kierownika podmiotu leczniczego.   

*** 

Karol Kolankiewicz jest adwokatem - członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku;  od 2017r. pełni funkcję Prezesa Instytutu  – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia w Gdyni; od 2008 roku nieprzerwanie świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym; prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.