• 24 proc. badanych przez CBOS korzystało w I półroczu 2023 r. z usług medycznych wyłącznie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a z usług finansowanych samodzielnie lub dostępnych w ramach abonamentu, czy polisy – 11 proc.
 • Korzystanie ze świadczeń wyłącznie na NFZ najczęściej deklarują osoby powyżej 54 roku życia (37 proc.), mający wykształcenie podstawowe (32 proc.), rolnicy (30 proc.)
 • Od poprzedniego badania CBOS nastąpił znaczny wzrost odsetka posiadaczy dodatkowych polis (z 26 proc. do 35 proc.), głównie tych, którzy opłacają je samodzielnie lub robi to ktoś z rodziny (wzrost z 15 proc. do 22 proc.) 

86 proc. Polaków w ciągu pół roku było u lekarza

Ponad połowa Polaków korzysta z leczenia na NFZ i jednocześnie chodzi do lekarzy prywatnie - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Coraz więcej Polaków:

 • posiada dodatkową polisę (abonament, ubezpieczenie zdrowotne). 
 • korzysta z e-recepty i e-skierowania (rzadziej z Internetowego Konta Pacjenta).

86 proc. ankietowanych przyznało, że w I połowie 2023 r.:

 • korzystało ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych;
 • zasięgało porady lekarskiej,
 • miało wizytę u stomatologa lub protetyka,
 • realizowało badania laboratorium analitycznego lub pracowni diagnostycznej

Taki odsetek jest o 8 proc. wyższy w porównaniu z rezultatami podobnego sondażu przeprowadzonemu w 2021 r. (w czasie pandemii).

Znacznie więcej osób niż przed epidemią korzystało z usług specjalistów (najwięcej od kiedy CBOS monitoruje tę kwestię).

Jeśli chodzi o poradę lekarza ogólnego, to zasięgnięcie jej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zadeklarowało 64 proc. respondentów, natomiast poza systemem świadczeń finansowanych przez NFZ – 18 proc.

Świadczenia stomatologiczne na stabilnym poziom

Popularność świadczeń opłacanych samodzielnie lub dostępnych w ramach dodatkowego ubezpieczenia/abonamentu wzrosła także w stosunku do okresu przed pandemią (oprócz usług stomatologicznych, z których korzystało ostatnio mniej więcej tyle samo osób, ile w 2018 r.).

24 proc. badanych korzystało w I półroczu 2023 r. z usług medycznych wyłącznie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a tylko z usług finansowanych samodzielnie lub dostępnych w ramach abonamentu czy polisy – 11 proc.

Połowa ankietowanych korzystała zarówno z jednych, jak i drugich, co oznacza, że grupa korzystających z usług medycznych w sposób „mieszany” wzrosła o 15 proc., do poziomu – jak zwracają uwagę autorzy sondażu - nierejestrowanego wcześniej. Jednak w stosunku do ostatniego przeprowadzonego przed pandemią pomiaru z 2018 r. jest to tylko 3 proc. wzrost. 

Coraz mniej pacjentów korzysta tylko z NFZ 

Systematycznie zmniejsza się odsetek osób korzystających wyłącznie ze świadczeń gwarantowanych w systemie NFZ. W stosunku do poprzedniego badania sprzed dwóch lat jest to spadek o 5 punktów. Obecnie grupa ta jest najmniejsza od kiedy CBOS monitoruje tę kwestię. Stabilna w ostatnich latach pozostaje skala korzystania wyłącznie z usług opłacanych samodzielnie lub świadczonych w ramach dodatkowej polisy. 

Im biedniejsi i słabiej wykształceni, tym bardziej zdani na usługi wyłącznie w ramach NFZ.

Korzystanie z nich najczęściej deklarują respondenci:

 • powyżej 54 roku życia (37 proc.),
 • mający wykształcenie podstawowe (32 proc.) lub zasadnicze zawodowe (39 proc.),
 • rolnicy (30 proc.),
 • bierni zawodowo zajmujący się domem lub niepracujący z innych powodów (37 proc.),
 • uzyskujący niskie dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym (poniżej 2000 zł – 31 proc.),
 • źle oceniający własną sytuację materialną (33 proc.). 

Z usług medycznych, opłacanych w całości samodzielnie lub dostępnych w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (abonamentu) korzystają głównie osoby: w wieku 25–34 lata i 45–54 lata, mieszkańcy największych miast (liczących 500 000 i więcej ludności). 

Na NFZ i prywatnie

Mieszany sposób korzystania z opieki zdrowotnej zauważalnie częściej niż przeciętnie wskazują:

 • najlepiej wykształceni,
 • kadra kierownicza i specjaliści,
 • pracownicy administracyjno-biurowi,
 • pracownicy usług,
 • osoby pracujące w sektorze publicznym. 

Najrzadziej do lekarza chodzą mężczyźni oraz osoby młode w wieku 18–24 lata, osoby uczące się lub studiujące, pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych, a także robotnicy niewykwalifikowani oraz technicy i średni personel.

Ponad jedna trzecia Polaków posiada dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (abonament), w tym ponad jedna piąta (22 proc.) opłaca je samodzielnie, a mniej więcej jednej ósmej (13 proc.) finansuje je – w całości lub częściowo – pracodawca. Posiadacze dodatkowych ubezpieczeń (abonamentów) wybierają na ogół model mieszany leczenia. 

Od poprzedniego badania nastąpił znaczny wzrost odsetka posiadaczy dodatkowych polis (z 26 proc. do 35 proc.), głównie tych, którzy opłacają je samodzielnie lub robi to ktoś z ich rodziny (wzrost z 15 proc. do 22 proc.). 

Pacjenci leczą się poza NFZ przede wszystkim dlatego, że liczą na krótszy czas oczekiwania na wizytę. Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat motywacja ta jeszcze się umocniła.

Z dodatkowego ubezpieczenia medycznego  korzystają przede wszystkim osoby bogatsze, pracujące i lepiej wykształcone. Ponadto znaczny odsetek posiadaczy takich polis jest wśród młodszych ankietowanych, mających od 25–34 lat oraz wśród mieszkańców największych miast.

Najrzadziej dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne mają najstarsi badani (65 lat i więcej – 13 proc.), emeryci (15 proc.), renciści (17 proc.), najsłabiej wykształceni (20 proc.) oraz rolnicy (15 proc.).

Podstawa: Badanie CBOS „Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych” na podstawie czerwcowego sondażu: „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

źródło: zdrowie.pap.pl