• Czy usługi szkoleniowe prowadzące do podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?
 • Szkolenie jest adresowane do lekarzy, którzy mają obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych
 • Szkolenia stanowią usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem. Tego rodzaju usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług  

Lekarka (dr n. med., specjalistka chirurgii ogólnej) osobiście prowadzi szkolenia adresowane wyłącznie do lekarzy i lekarzy dentystów. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Polski

Usługi szkoleniowe prowadzą do podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty.

Cel szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów

 • Głównym celem organizowanego szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu objętego tematem szkolenia, a także uaktualnienie i pogłębienie wiedzy do celów zawodowych.
 • Wiedza i umiejętności, pozyskane podczas szkoleń, mogą być wykorzystywane zarówno w ramach wykonywanego dotychczas przez uczestników zawodu lekarza w codziennej praktyce lekarzy różnych specjalności, jak również mogą stanowić podstawę do rozszerzenia działalności o nowe usługi.
 • Wiedza ta może być przydatna zarówno w pracy w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
 • Usługi szkoleniowe świadczone są na rzecz osób, które nabywają je w związku z wykonywanym aktualnie zawodem lub w związku z zamiarem zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.

Zasady realizowania szkoleń

 • Szkolenia odbywają się stacjonarnie, z wykorzystaniem technik multimedialnych.
 • Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie papierowej.
 • Warunkiem ukończenia szkolenia jest odbycie szkolenia w całości i opanowanie objętego nim materiału.
 • W celu przeprowadzenia szkolenia lekarka wynajmuje odpowiednie do tego pomieszczenie, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, pozwalające na prawidłową realizację szkolenia.

Status organizatorki szkoleń

Lekarka, organizatorka szkoleń

 • nie jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych, o których mowa w art. 20 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2019 r poz. 1482 z póżn zm);
 • nie posiada statusu jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania;
 • nie ma statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo- rozwojowej w zakresie kształcenia na poziomie wyższym;
 • nie świadczy usług w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego

Świadczone usługi szkoleniowe nie stanowią usług w zakresie kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, można je natomiast zakwalifikować jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Przepis art 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowi, że zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Zasady zwolnienia szkoleń z VAT

Warunki, związane z zawodowym charakterem szkolenia, nie są jedynymi warunkami, od których uzależnione jest zastosowanie zwolnienia dla szkoleń zgodnie z ustawą o VAT.

Zwolnienie dotyczy tych szkoleń, które są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Chodzi przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 11 stycznia 2012 roku w sprawie Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Z przepisów tego rozporządzenia wynika m.in., że kształcenie ustawiczne jest prowadzone w formach:

 • kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • kursu umiejętności zawodowych.
 • kursu kompetencji ogólnych.
 • turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
 • kursu innego niż już wymienione, umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Organizowane przez lekarkę szkolenia z zakresu leczenia są przeznaczone dla specjalistów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania: 221101 lekarz.

Szkolenie jest adresowane do lekarzy, którzy mają obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Przepisy, które ściśle regulują zakres doszkalania się lekarzy to ustawa z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.), lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego.

W myśl art. 19 ust. 1 tej ustawy, kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą powadzić:

 • podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
 • podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
 • inne podmioty, uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;
 • inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwane dalej „organizatorami kształcenia”.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówi o prowadzeniu kształcenia podyplomowego.

Kiedy szkolenie korzysta ze zwolnienia z VAT 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej musiał rozstrzygnąć, czy prawidłowe jest stanowisko, że w oparciu o obowiązujące przepisy przysługuje zwolnienie z podatku od towarów i usług w zakresie świadczonych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy VAT usług szkoleniowych (opisanych we wniosku) na rzecz osób wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty?

Doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem lekarzy i lekarzy dentystów. A zatem prowadzone dla nich szkolenia uznać należy jako jedną z możliwych form realizacji tego obowiązku, tj. za kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe, którego zasady i formy prowadzenia zawarte są w odrębnych niż ustawa o podatku od towarów i usług przepisach.

W konsekwencji uznać należy, że prowadzone przez lekarkę szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, albowiem wiedza i umiejętności pozyskane podczas szkoleń mają bezpośredni związek z zawodem lekarza, lekarza dentysty i są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Świadczone usługi szkoleniowe stanowią usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy dla celów zawodowych. Tego rodzaju usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

Sygnatura: 0111-KDIB3-2.4012.116.2023.1.ASZ