• Zobowiązania Ministerstwa Zdrowia w 2022 r. wynosiły 112,16 mln zł 
  • Resort zdrowia wszystkie zobowiązania w 2022 r. regulował terminowo 
  • W MZ nie występują także opóźnienia w regulowaniu zobowiązań dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i z tytułu podatków.

Zobowiązania Ministerstwa Zdrowia w 2022 r. 

Wartość wszystkich zobowiązań, wynikających z otrzymanych faktur, uregulowanych przez Ministerstwo Zdrowia jako dysponenta głównego w 2022 r., wynosiła 112,16 mln zł. W tym samym czasie MZ, jako dysponent III stopnia* uregulowało zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur i rachunków na łączną kwotę 69,44 mln zł - podał wiceminister Waldemar Kraska.

W Ministerstwie Zdrowia nie wystąpiły opóźnienia w regulowaniu zobowiązań dotyczących faktur i rachunków. Zobowiązania były regulowane terminowo, a zatem nie dokonywano płatności odsetek za opóźnienia.

Zobowiązania Ministerstwa Zdrowia jako dysponenta III stopnia

MZ, jako dysponent III stopnia*, miał zobowiązania z terminem uregulowania przekraczającym rok budżetowy na 291,24 tys. zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującym terminem.

W 2022 r. w Ministerstwie Zdrowia nie wystąpiły opóźnienia w regulowaniu zobowiązań dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i z tytułu podatków – poinformował .

* Zgodnie z § 7 ust. 1-3 rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637, z późn. zm.) uruchamianie środków na wydatki budżetowe odbywa się poprzez przekazywanie środków pieniężnych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki bieżące wydatków odpowiednich dysponentów części budżetowych. Dysponenci części budżetowych z otrzymanych środków realizują wydatki oraz przekazują środki budżetowe podległym im dysponentom II i III stopnia. W dalszej kolejności dysponenci II stopnia przekazują środki podległym dysponentom III stopnia.