• Nie jest planowane zwiększenie środków na pokrycie wydatków tzw. covidowych.
  • MZ przypomina, że świadczeniodawcom m.in. na śoi zapewnione zostały dodatkowe środki w formie ryczałtu (3 proc. wartości świadczeń).

Co z dodatkami covidowymi?

W ocenie Ministerstwa Zdrowia, w związku ze wzrostem bezpieczeństwa udzielania świadczeń w czasie epidemii, spowodowanym m.in. coraz większą liczbą osób zaszczepionych przeciw COVID-19 i zgodnie z wyjaśnieniami NFZ - nie jest planowane zwiększenie środków na pokrycie wydatków tzw. covidowych.

Ministerstwo Zdrowia na pocieszenie podaje, że istotnie zwiększyła się wysokość środków przeznaczanych przez NFZ na finansowanie świadczeń stomatologicznych! Zgodnie z planem finansowym NFZ na 2022 r. w porównaniu do wykonania w 2018 r., nakłady wzrosły o 25 proc. (o 456 mln zł).

Dodatki covidowe w formie 3 proc. ryczałtu 

Zgodnie z zaleceniem ministra zdrowia z 7 lipca 2020 r., świadczeniodawcom zapewnione zostały dodatkowe środki pieniężne na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z przeciwdziałaniem COVID w formie ryczałtu 3 proc. wartości świadczeń, wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy. Miały one umożliwić udzielanie świadczeń w sytuacji wzrostu kosztów działalności leczniczej, związanego przede wszystkim z koniecznością zachowania ścisłego reżimu sanitarnego wynikającego z epidemii.

Środki te, zgodnie z treścią ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn, zm.) pochodzą z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister zdrowia oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

6 lipca 2021 r. (z mocą od 1 lipca 2021 r.) weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 5 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2021 poz. 1235), nakładające na prezesa NFZ obowiązek określenia współczynników korygujących dla pracowników podmiotów leczniczych, których wynagrodzenie jest niższe od najniższego wynagrodzenia ustalonego przepisami ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 830 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 1104), zapewniając tym samym środki na podwyżki wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego.