• Konkurs ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych (przez trzy lata) - ogłosił Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Oferty przyjmowane są do 15 maja 2023 r. 
  • Maksymalne wynagrodzenie procentowe jakie udzielający zamówienia jest w stanie zapłacić w zależności od obrotu to 40 proc. 

Maksymalne wynagrodzenie procentowe jakie udzielający zamówienia jest w stanie zapłacić w zależności od obrotu:
do 4000 zł  - 30 proc.
od 4001 do 5000 zł - 1200 zł + 35 proc. - od nadwyżki
ponad 5001 - 1550 zł + 40 proc. od nadwyżki

Umowy zostaną zawarte na okres 3 lat.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Szpitala - pok. 216/w kancelarii Szpitala (parter, budynek A-3) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Kopertę należy zatytułować: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii. Nie otwierać przed 15.05.2023 r. do godz.10.30.”

Termin składania ofert: 15 maja 2023 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert: 15 maja 2023 r. o godz. 10.30 w pok. 405D Szpitala

Termin związania ofertą: 30 dni.

Oferenci mają prawo do składania skarg i odwołań dotyczących konkursu ofert.

Otwarcie ofert dokonane zostanie w obecności przybyłych oferentów (obecność nie jest obowiązkowa), którzy mogą uczestniczyć w części jawnej konkursu.

Oferenci zainteresowani udziałem w konkursie mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu na stronie internetowej Szpitala: www.csk.umed.pl. w zakładce: Ogłoszenia – Konkursy – Aktualne „Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego”.