Przedmiotem konkursu jest wykonanie usług medycznych w zakresie leczenia stomatologicznego (CPV 85130000-9, CPV 85131000 6).

Zasady wynagradzania

Maksymalne wynagrodzenie procentowe jakie udzielający zamówienia jest w stanie zapłacić w zależności od obrotu wynosi (w zakresie chirurgii stomatologicznej):
do 4000 zł - 30 proc.
od 4001 do 5000 zł - 1200 zł + 35 proc.  od nadwyżki
od 5001 zł - 1550 zł + 40 proc. od nadwyżki

Maksymalne wynagrodzenie procentowe, jakie udzielający zamówienie jest w stanie zapłacić w zależności od obrotu, wynosi (w ramach AOS w zakresie chirurgii szczękowo – twarzowej): 30 proc.

Kwoty przychodu do wyliczenia wynagrodzenia prowizyjnego określone będą po pomniejszeniu o koszty związane z pracami protetycznymi i implantologicznymi.

Za udzielanie świadczeń zdrowotnych przy udziale studentów maksymalne wynagrodzenie procentowe wynosi 10 proc.  od obrotu, po potrąceniu kosztów technicznych.

Wymogi wobec oferentów

Oferent musi posiadać dyplom specjalizacyjny z zakresu chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo – twarzowej lub powinien być w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii szczękowo – twarzowej (po drugim roku specjalizacji) lub powinien posiadać specjalizację w zakresie chirurgii stomatologicznej.

Do konkursu mogą przystąpić oferenci, którzy:
- są podmiotami wymienionymi w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj.2021.711 z późn. zm.),
- posiadają uprawnienia do udzielania świadczeń medycznych w opisywanym zakresie.

Harmonogram konkursu

Termin wykonania umowy: umowa z wybranym oferentem będzie obowiązywać przez okres 3 lat.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Termin składania ofert upływa 18 czerwca 2021 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi 18 czerwca 2021 r. o godz. 10.30 w pok. 405D Szpitala w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, nie otwierać przed 18 czerwca 2021 r. do godz.10.30.” w sekretariacie Szpitala - pok. 216/w kancelarii Szpitala (parter, budynek A-3) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

Zapoznają się i zaakceptują wszystkie wymagania SWKO;

Przedłożą wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SWKO;

Zaproponują najkorzystniejszą cenę, w której zawierać się będą wszystkie koszty, jakie oferent musi ponieść, aby wykonać przedmiot zamówienia (zgodny z opisem SWKO).

Ocena spełnienia wymagań zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez oferenta dokumentów przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia. Oferty niespełniające wymagań zostaną odrzucone.

Wykaz oświadczeń i dokumentów
Oferta powinna zawierać:
* Dane o oferencie - dokładny adres, nr PESEL, telefon/fax., numer rachunku bankowego - załącznik nr 1*;
* Oświadczenie Oferenta - załącznik nr 2*;
* Wypełnioną i podpisaną ofertę cenową na udzielanie świadczeń zdrowotnych –  załącznik nr 3*;
* Podpisany „Projekt umowy” – załącznik nr 4*;
* Oświadczenie Oferenta (podatek VAT) – załącznik nr 5*;
(* załączniki zawarte są w szczegółowych warunkach)
* Zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru;
* Kopię nadania NIP, REGON;
* Kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019.866);
* Kopię dyplomu ukończenia wyższej szkoły medycznej;
* Kopię dyplomu uzyskania tytułu specjalisty – jeśli dotyczy;
* Oświadczenie podpisane przez kierownika szkolenia specjalizacyjnego o odbywaniu specjalizacji – jeśli dotyczy;
* Kopię dyplomu uzyskania stopnia/tytułu naukowego oraz kopie innych dokumentów potwierdzających nabycie fachowych umiejętności – w przypadku ich posiadania;
* Kopię prawa wykonywania zawodu;
* Kopię wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich prowadzonego przez właściwą okręgową izbę lekarską lub zaświadczenie, że Oferent dostarczy w/w dokument w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu;
* Kopię orzeczenia lekarskiego, potwierdzającego zdolność do pracy;
* Kopię dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia BHP.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: mgr Dorota Bonowicz - Kwiatkowska tel. 426 757 588. Informacji dotyczących konkursu udziela się w godz. 10.00 - 14.00.

Udzielający zamówienia wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo. 100 proc. cena. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednej oferty, stosownie do potrzeb szpitala.

Konkurs ofert będzie ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta.

Szczegółowe warunki