PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi ogłasza konkurs na leczenie stomatologiczne

Autor: miro • Źródło: ms
15-06-2021, 13:14
Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi ogłasza konkurs na leczenie stomatologiczne Przetarg na świadczenia stomatologiczne (fot. archiwum)
Dyrektor SPZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłosił konkurs ofert na świadczenie usług stomatologicznych.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie usług medycznych w zakresie leczenia stomatologicznego (CPV 85130000-9, CPV 85131000 6).

Zasady wynagradzania

Maksymalne wynagrodzenie procentowe jakie udzielający zamówienia jest w stanie zapłacić w zależności od obrotu wynosi (w zakresie chirurgii stomatologicznej):
do 4000 zł - 30 proc.
od 4001 do 5000 zł - 1200 zł + 35 proc.  od nadwyżki
od 5001 zł - 1550 zł + 40 proc. od nadwyżki

Maksymalne wynagrodzenie procentowe, jakie udzielający zamówienie jest w stanie zapłacić w zależności od obrotu, wynosi (w ramach AOS w zakresie chirurgii szczękowo – twarzowej): 30 proc.

Kwoty przychodu do wyliczenia wynagrodzenia prowizyjnego określone będą po pomniejszeniu o koszty związane z pracami protetycznymi i implantologicznymi.

Za udzielanie świadczeń zdrowotnych przy udziale studentów maksymalne wynagrodzenie procentowe wynosi 10 proc.  od obrotu, po potrąceniu kosztów technicznych.

Wymogi wobec oferentów

Oferent musi posiadać dyplom specjalizacyjny z zakresu chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo – twarzowej lub powinien być w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii szczękowo – twarzowej (po drugim roku specjalizacji) lub powinien posiadać specjalizację w zakresie chirurgii stomatologicznej.

Do konkursu mogą przystąpić oferenci, którzy:
- są podmiotami wymienionymi w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj.2021.711 z późn. zm.),
- posiadają uprawnienia do udzielania świadczeń medycznych w opisywanym zakresie.

Harmonogram konkursu

Termin wykonania umowy: umowa z wybranym oferentem będzie obowiązywać przez okres 3 lat.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Termin składania ofert upływa 18 czerwca 2021 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi 18 czerwca 2021 r. o godz. 10.30 w pok. 405D Szpitala w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, nie otwierać przed 18 czerwca 2021 r. do godz.10.30.” w sekretariacie Szpitala - pok. 216/w kancelarii Szpitala (parter, budynek A-3) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

Zapoznają się i zaakceptują wszystkie wymagania SWKO;

Przedłożą wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SWKO;

Zaproponują najkorzystniejszą cenę, w której zawierać się będą wszystkie koszty, jakie oferent musi ponieść, aby wykonać przedmiot zamówienia (zgodny z opisem SWKO).

Ocena spełnienia wymagań zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez oferenta dokumentów przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia. Oferty niespełniające wymagań zostaną odrzucone.

POLECAMY W SERWISACH