Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres: 2 stycznia 2022 r. - 31 stycznia 2023 r.

Termin składania ofert: 22 grudnia 2021 r. do godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 22 grudnia 2021 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert: SPGZOZ, Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaproszone są podmioty wykonujące działalność leczniczą i osoby fizyczne, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielenia świadczeń zdrowotnych z zakresu technik protetycznych.

Zleceniobiorca powinien zobowiązać się do wykonywania prac zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego leczenie, który decyduje też o jakości zleconej pracy.

Termin wykonania zleconej usługi protetycznej:
- wykonanie wzornika - 7 dni od dnia otrzymania zlecenia,
- ustawienia protezy - 14 dni od dnia otrzymania wzornika,
- wykończenie i oddanie pracy - 14 dni od dnia ustawienia.

Dowóz i odbiór prac z pracowni organizuje zleceniobiorca.

Zleceniobiorca powinien zobowiązać się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością na poziomie odpowiadającym współczesnej wiedzy z zakresu protetyki.

Zleceniobiorca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie udzielania świadczeń przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach przewidzianych w przepisach.

Zleceniobiorca musi oświadczyć, że sprzęt i materiały wykorzystywane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych spełniają wymagania określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach i spełnia wymagania określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomieszczenia, 'w których będą udzielane świadczenia zdrowotne muszą odpowiadać wymogom sanitarnym.

Zleceniobiorca udziela gwarancji co do jakości wykonanych usług protetycznych. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia, w którym założono uzupełnienie protetyczne.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania przez cały czas obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń w zakresie podpisanej umowy.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do doręczenia zleceniodawcy kopii stosownej polisy ubezpieczeniowej.

Zleceniobiorca musi oświadczyć, że prace wykonywane przez niego na podstawie umów z innymi podmiotami nie będą miały wpływu na ilość, jakość, koszt i terminowość udzielanych świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy.

Zleceniobiorca na żądanie zleceniodawcy powinien w ciągu trzech dni roboczych udzieli informacji o przebiegu wykonywania umowy.

Zleceniobiorca w zakresie wykonywania umowy zobowiązany jest do:
a. prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
b. prowadzenia rejestru osób, którym udzielono świadczeń w ramach umowy.

Szczegóły oferty